تعریف احکام پرسنل

 

از منوی حقوق و دستمزد ، تعاریف ، تعریف حکم کارگزینی را کلیک نمایید تا فرم زیر مشاهده شود .

 

 

در ا ین قسمت با زدن کلید Insert اقدام به صدور حکم برای پرسنل به این صورت اقدام نمایید . با زدن کلید Down درقسمت شماره پرسنلی لیست پرسنل می توانید مشاهده نمایید . در این قسمت پرسنل مورد نظر را انتخاب نمایید و کلید Enter را بزنید . حال دستمزد روزانه ،حق مسکن و ... را وارد نمایید و کلید ثبت را بزنید . به همین طریق برای پرسنل بعدی به همین صورت عمل نمایید .

 

 

نکته : برای پرسنلی که می خواهی به صورت ساعتی حقوق بگیرند در قسمت اول می توانید حقوق را بر اساس یک ساعت وارد نمایید .