تعریف انواع فاکتور

 

از منوی خرید و فروش ، تنظیمات فاکتور ها ، تعریف انواع فاکتور را کلیک کرده ، در این قسمت شما می توانید مشخصات فاکتور های موجود در سیستم را تغییر دهید یا اینکه علاوه بر فاکتور های موجود در سیستم فاکتورهای دیگری برای سیستم تعریف کرده.

برای تغییر مشخصات فاکتور ها یک فاکتور را انتخاب کرده و کلید Ctrl+Enter را زده مثلا"فاکتور  فروش را انتخاب می نماییم . بسیاری از آیتم های موجود در این قسمت را در قسمت صدور فاکتور فروش توضیح داده شده است .

 

 بازار یاب برای فاکتور فروش : با تیک زدن این گزینه در بالای فاکتور فروش می توانید بازار یاب انتخاب کنید .

ثبت مبلغ بازاریابی در سند حسابداری : با تیک زدن این گزینه مبلغ بازاریاب در سند حسابداری فاکتور فروش لحاظ شود .

ثبت سند حسابداری برای فاکتور : در صورت عدم تیک این گزینه سند حسابداری برای فاکتور ثبت نمی شود .

انتخاب حساب اول فاکتور : درصورت تیک این گزینه شما می توانید مشتری را در فاکتور فروش انتخاب نمایید . در صورت عدم تیک این گزینه مشتری متفرقه برای فاکتور فروش در نظر گرفته می شود و انتخاب مشتری از بالای فاکتور حذف می شود .

انتخاب حساب اول : چنانچه این تیک را بردارید ، نیاز به انتخاب مشتری در فاکتور فروش ندارید و بجای مشتری از حساب مشتری ثابت (حساب مشتری ثابت را می توانید در تنظیم کدهای حسابداری تغییر دهید. به صورت پیش فرض مشتری متفرقه انتخاب شده است) استفاده می شود . این کار برای تسریع صدور فاکتور می باشد .

 

نکته : همچنین می توانید برای اینکه هر کاربر صندوق مستقل خود را داشته باشد و هنگام فاکتور نیز نیازی به انتخاب مشتری نداشته باشید می بایست ابتدا تیک انتخاب حساب اول را بردارید و سپس برای هر کاربر در قسمت امور کاربران یک حساب صندوق انتخاب نمایید . می توانید حساب های صندوق متعددی در قسمت تعریف سرفصل حساب ها در قسمت معین حساب کل صندوق ایجاد نمایید .

تانتخاب حساب دوم فاکور : چنانچه این گزینه تیک خورده باشد می توانید حساب فروش را در فاکتور فروش خود انتخاب نمایید به این معنی که در بالای فاکتور فروش حساب فروش را خود انتخاب نمایید .

 نمایش شماره فرعی در فاکتورها : چنانچه این تیک برداشته شود شماره فرعی در بالای فاکتور برداشته می شود.

نمایش انبار در فاکتور ها : چنانچه این تیک برداشته شود انبار در بالای فاکتور مورد پرسش قرار نمی گیرد .

 نمایش ستون شرح کالا در فاکتور : چنانچه این گزینه تیک دار باشد یک ستون به نام شرح کالا در فاکتور به ستون ها اضافه می شود .

 نمایش فرم ورود بارکد : چنانچه این گزینه تیک خورده باشد هنگامی که وارد فاکتور مربوط می شود در موقعی که وارد کد کالا می شوید پنجره ورود بارکد نمایش داده می شود .

  ردیفی بودن انبار در فاکتور : چنانچه این گزینه تیک خورده باشد انبار در فاکتور مربوط به صورت ردیفی مورد پرسش قرار می گیرد .

هشدار موجودی منفی : در صورتی که موجودی کالا هنگام ثبت آن کالا در فاکتور منفی شود هشدار می دهد .

هشدار موجودی منفی ندهد : در صورتی که موجودی کالا هنگام ثبت آن کالا در فاکتور منفی شود هشدار نمی دهد.

عدم ثبت با موجودی منفی : در صورتی که موجودی کالا در هنگام ثبت آن کالا در فاکتور منفی باشد اجازه ثبت آن کالا را در فاکتور نمی دهد .

فاکتور فوری :  چنانچه این تیک را بزنید ، در زیر منوی خرید و فروش ، منوی فاکتور فروش مستقیماٌ ظاهر می شود.

نمایش جدول عوامل در فاکتور :  در صورتی که این تیک را بردارید ، جدول عوامل افزاینده و کاهنده در پایین فاکتور نمایش داده نمی شود.

عدم نمایش در ریز گردش کالا :  در صورتی که این تیک را بزنید ، در گزارش ریزگردش کالا ردیف های مربوط به این نوع فاکتور نمایش داده نمی شود . به عنوان مثال چنانچه بخواهید ردیف های مربوط به پیش فاکتور در گزارش ریزگردش نمایش داده نشود، پیش فاکتور را در این فرم انتخاب نمایید ، سپس این تیک را بزنید .

نمایش تاریخ فاکتور : در صورتی که این تیک را بردارید، تاریخ در فاکتور مورد نظر نمایش داده نمی شود. برای تسریع در عملیات صدور فاکتور می توانید این تیک را بردارید .

 فعال : در صورتی که این گزینه تیک نخورده باشد این نوع فاکتور در لیست انتخاب فاکتور نمایش داده نمی شود .