سود ناخالص فروش

 

از منوی خرید و فروش گزارشات ویژه ،سود ناخالص فروش را کلیک کرده و بعد از معین کردن محدوده مورد نظر کلید تاٌیید را بزنید .

ستون خالص فروش = کل فروش ریالی کالا –کل برگشت از فروش ريالی همان کالا

معدل خرید = میانگین قیمت خرید آن کالا                    

سود ناخالص =خالص فروش – [تعداد خالص فروش * میانگین خرید ]