پیوست شماره1 (ادامه)

شرکت سهامي بيمه نمونه

صورت سود و زيان

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 2×13

(تجديد ارائه شده)

 

 

يادداشت

 

سال 2×13

 

سال 1×13

 

 

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

درآمد حق بيمه

 

 

 

 

 

  211ر384

 

  965ر292

درآمد بازيافت خسارت از بيمه‌گران اتکايي

 

 

 

 

 

  120ر42

 

  562ر35

ساير درآمدهاي بيمه‌ای

 

 

 

 

 

  168ر21

 

  570ر21

 

 

 

 

 

 

  499ر447

 

  097ر350

کسر مي‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

هزينه خسارت

 

 

 

  826ر247

 

 

 

  188ر162

هزينه حق بيمه اتکايي واگذاري

 

 

 

  443ر97

 

 

 

  986ر77

ساير هزينه‌هاي بيمه‌ای

 

 

 

  464ر43

 

 

 

  379ر25

 

 

 

 

 

 

( 733ر388)

 

(   553ر265)

سود ناخالص فعالیتهای بیمه‌ای

 

 

 

 

 

  766ر58

 

  544ر84

خالص درآمد سرمايه‌گذاريها

 

 

 

 

 

  815ر30

 

  253ر40

هزينه‌هاي اداري و عمومي

 

 

 

 

 

( 065ر61)

 

( 714ر53)

سود عملياتي

 

 

 

 

 

  516ر28

 

  083ر71

هزينه‌هاي مالي

 

 

 

( 285ر1)

 

 

 

( 137ر1)

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي

 

 

  968

 

 

 

  426

 

 

 

 

 

 

( 317)

 

( 711)

سود قبل از ماليات

 

 

 

 

 

  199ر28

 

  372ر70

ماليات

 

 

 

 

 

( 417ر7)

 

( 467ر16)

سود خالص

 

 

 

 

 

  782ر20

 

  905ر53

 

 

گردش حساب سود انباشته

 

سود خالص

 

 

 

  782ر20

 

  905ر53

سود انباشته در ابتداي سال

 

  284ر12

 

 

 

  246ر11

تعديلات سنواتي

 

(   859)

 

 

 

( 527)

سود انباشته در ابتداي سال- تعديل شده

 

 

 

  425ر11

 

  719ر10

سود قابل تخصيص

 

 

 

  207ر32

 

  624ر64

تخصيص سود :

 

 

 

 

 

 

اندوخته قانوني

 

( 033ر1)

 

 

 

( 695ر2)

ساير اندوخته‌ها

 

( 902ر3)

 

 

 

( 908ر10)

سود سهام مصوب

 

( 075ر7)

 

 

 

( 596ر39)

 

 

 

 

( 010ر12)

 

( 199ر53)

سود انباشته در پايان سال

 

 

 

  197ر20

 

  425ر11

 

يادداشتهاي توضيحي … تا … مندرج در صفحات … تا … ، جزء لاينفک صورتهاي مالي است.

 

پیوست شماره 1 (ادامه)

شركت سهامي بيمه نمونه

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 2×13

 

 

 

 

(تجديد ارائه شده)

 

يادداشت

سال 2×13

سال 1×13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

فعاليتهاي عملياتي:

 

 

 

 

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي

 

 

  038ر130

  471ر96

بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي :

 

 

 

 

سود پرداختي بابت تسهيلات مالي

 

(250ر1)

 

(012ر1)

سود سهام پرداختي

 

(779ر21)

 

(947ر8)

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاريها و سود

 پرداختي بابت تأمين مالي

 

 

 

(029ر23)

 

(959ر9)

ماليات بردرآمد:

 

 

 

 

ماليات بردرآمد پرداختي (شامل پيش‌پرداخت ماليات بردرآمد)

 

 

(573ر32)

(363ر33)

فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:

 

 

 

 

وجوه پرداختي جهت داراييهاي ثابت مشهود و ساير دارایيها

 

(600ر17)

 

(970ر2)

صفحه      1       2             4            6       7