• درآمد حق بیمه‌های مستقیم و اتکایی قبولی به‌شرح زیر است :

 

 

2×13

 

1×13

 

 

بیمه‌های مستقیم

 

بیمه‌های اتکایی قبولی

 

جمع

 

جمع

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش سوزي

 

174ر40

 

380ر21

 

554ر61

 

127ر54

باربري

 

906ر27

 

 

906ر27

 

278ر21

بدنه اتومبيل

 

842ر47

 

415ر6

 

257ر54

 

361ر39

شخص ثالث

 

791ر98

 

112ر38

 

903ر136

 

459ر107

مسئوليتهاي مدني

 

709ر22

 

 

709ر22

 

316ر19

مهندسي

 

173ر30

 

184ر15

 

357ر45

 

620ر36

ساير

 

810ر11

 

715ر5

 

525ر17

 

804ر14

 

 

405ر297

 

806ر86

 

211ر384

 

965ر292

 

 

 

یادداشت … - درآمد بازیافت خسارت از بیمه‌گران اتکایی

 

 

2× 13

 

1×13

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش‌سوزي

 

  413ر7

 

  149ر6

باربري

 

  910ر4

 

  513ر5

بدنه اتومبيل

 

  722ر5

 

  932ر4

شخص ثالث

 

  258ر9

 

  820ر5

مسئوليتهاي مدني

 

  395ر4

 

  091ر3

مهندسي

 

  805ر6

 

  417ر7

ساير

 

  617ر3

 

  640ر4

 

 

  120ر42

 

  562ر35

 

 

یادداشت … - سایر درآمدهای بیمه‌ای

 

 

2×13

 

1×13

 

 

کارمزد

 

مشارکت در منافع

 

جمع

 

جمع

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش سوزي

 

483ر3

 

          429

 

  912ر3

 

  527ر4

باربري

 

911ر3

 

  741ر3

 

  652ر7

 

  491ر7

بدنه اتومبيل

 

890ر2

 

 

  890ر2

 

  185ر3

شخص ثالث

 

907ر1

 

 

  907ر1

 

  729ر1

مسئوليتهاي مدني

 

532

 

 

  532

 

  913

مهندسي

 

291ر1

 

  053ر1

 

  344ر2

 

  768ر1

ساير

 

274ر1

 

  384

 

  658ر1

 

  904ر1

 

 

  288ر15

 

    607ر5

 

  895ر20

 

  517ر21

سود سپرده اتکایی

 

 

 

 

 

  273

 

  53

 

 

 

 

 

 

  168ر21

 

  570ر21

صفحه      1       2             4            6       7