موجودي كالا بر اساس واحد فرعی

 

از منوی اطلاعات انبار ، منوی گزارشات موجودی انبار ، منوی موجودی کالا بر اساس واحد فرعی را  کلیک کرده .

چنانچه در قسمت تعریف کالا ، برای کالا واحد فرعی تعریف نکرده باشید  ، ولی در صدور فاکتور در ستون واحد فرعی برای کالا عددی وارد نموده اید، در این گزارش می توانید ، موجودی کالا ها را بر اساس مقادیر وارد شده در ستون واحد فرعی در فاکتور محاسبه نمایید ، همچنین در ستون دیگری در این گزارش موجودی کالا بر اساس واحد اصلی را نیز می توانید مشاهده نمایید .