نمودارهای مدیریتی  

 

از منوی خرید و فروش ، نمودارهای مدیریتی را کلیک نمایید ، به عنوان مثال نمودار گردش حساب در ماه های سال را انتخاب نمایید . در این قسمت می توانید یک حساب کامل را بدهید یا فقط قسمت اول کد حساب را که همان حساب کل می باشد را مقدار بدهید . به عنوان مثال چنانچه عدد 60 را فقط در قسمت اول وارد نمایید ، منظور این می باشد که می خواهید نمودار حساب فروش را در ماه های سال مشاهده نمایید .