واگذاری اسناد دریافتنی (خرج چک)

 

از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه وصول چك دريافتني را كليك كنيد . بقيه كارها مانند چك در جريان وصول مي باشد. با انجام ای عملیات شما قادر خواهید بود چکهای دریافتنی موجود در صندوق را به یک حساب واگذار نمایید.