الف

ب

ج

م

سال

جریانهای نقدی

با نرخ  تنزیل 15%

جریانهای نقدی

با نرخ تنزیل 15%

جریانهای نقدی

با نرخ تنزیل 15%

جریانهای نقدی

با نرخ تنزیل 15%

 

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

1

18

16

9

8

10

9

39

34

2

31

23

16

12

20

15

72

54

3

37

24

24

16

34

22

105

69

4

42

24

29

17

44

25

128

73

5

47

24

32

16

51

25

143

71

6

52

22

33

14

56

24

155

67

7

55

21

34

13

60

22

162

61

8

55

18

35

11

63

21

166

54

9

53

15

35

10

65

18

167

48

10

48

12

35

9

66

16

169

42

11

 

 

36

8

66

14

132

28

12

 

 

35

7

66

12

131

25

13

 

 

35

6

66

11

131

21

14

 

 

33

5

65

9

128

18

15

 

 

30

4

62

8

122

15

16

 

 

26

3

60

6

115

12

17

 

 

22

2

57

5

108

10

18

 

 

18

1

51

4

97

8

19

 

 

14

1

43

3

85

6

20

 

 

10

1

35

2

71

4

ارزش ‌اقتصادی

199

 

164

 

271

 

720(1)

 

(1)     فرض بر این است که مرکز تحقیقات، جریانهای نقدی آتی اضافی برای واحد تجاری به عنوان یک مجموعه فراهم می‌آورد. بنابراین، مجموع ارزش اقتصادی واحدهای مولـد وجـه نقـد کمتـر از ارزش اقتصادی واحد تجاری به عنوان یک مجموعه می‌باشد. جریانهای نقدی اضافی قابل‌ انتساب به ساختمان اداره مرکزی نیست.

جدول 3-    آزمون کاهش ارزش واحدهای ”الف“، ‏”ب“‏ و ”ج“

 

الف

ب

ج

 

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

پایان سال 0X13

 

 

 

مبلغ دفتری (پس از تخصیص ساختمان) (جدول شماره 1)

119

  206

  275

مبلغ بازیافتنی (جدول شماره 2)

199

  164

  271

زیان کاهش ارزش

0

(42)

(4)

 

73 .   مرحله بعد، تخصیص زیان کاهش ارزش بین داراییهای واحدهای مولد وجه نقد و ساختمان اداره مرکزی است.

جدول 4 -      تخصیص زیان کاهش ارزش به واحدهای مولد وجه نقد ‏”ب“‏ و ”ج“

واحد مولد وجه نقد

ب

ج

 

میلیون ریال

میلیون ریال

تخصیص به ساختمان اداره مرکزی

(12)

(1)

 

 

 

تخصیص به داراییهای واحد مولد وجه نقد

(30)

(3)

 

(42)

(4)

 

74 .   از آنجا که مرکز تحقیقات را نمی‌توان بر مبنای منطقی و یکنواخت به واحدهای مولد وجه نقد ”الف“، ‏”ب“‏ و‏ ”ج“ ‏تخصیص داد، واحد تجاری ”م“ مبلغ دفتری کوچکترین گروه واحدهای مولد وجه نقد که مبلغ دفتری مرکز تحقیقات را بتوان به آن تخصیص داد (یعنی واحد تجاری ”م“ به عنوان یک مجموعه)، با مبلغ بازیافتنی آن مقایسه می‌کند.

صفحه     1     2    3     4     5     6      7     8      9      10      11