42

h ( سایر توافقات و مسائل: بر اساس سایر توافقات با سهامداران فروش )مانند توافقاتی که رقابت نمی

کنند، قراردادهای اجرای وصیت نامه، قراردادهای مشاوره و توافقات اجاره املاکو

شیوه ی برخورد مالیات بردرآمد پرداخت های احتمالی، احتمال دلالت بر این را دارد که

پرداخت های احتمالی قابل تخصیص به چیزی به غیر از وجه خرید برای واحد تجاری می باشند برای

مثال، در ارتباط با تحصیل/خرید، خریدار ممکن است وارد در توافق اجاره املاک با یک سهامدار فروش

شوداگر پرداخت های اجاره تصریح شده در قرارداد اجاره بطور قابل ملاحظه ای زیر بازار باشند، بعضی

یا همه پرداخت های احتمالی به موجر/مالک )سهامدارفروشکه بوسیله یک توافق جداگانه ایی برای

پرداخت های احتمالی ملزم شده اند، در اصل، احتمال وجود پرداخت هایی برای استفاده از ملک اجاره

رفته ایی را می دهد که خریدار می بایست بطور جداگانه درصورت های مالی پس از ترکیب خود

تشخیص بدهد.در مقایسه، اگر قرارداد اجاره تصریح نماید پرداخت های اجاره پا برجا و موافق با شرایط

بازار برای ملک اجاره رفته می باشند، توافق برای پرداخت های احتمالی به سهامدار فروش ممکن است

وجه خرید احتمالی در ترکیب واحدهای تجاری باشد.

مبادله پاداش پرداخت مبتنی به سهم خریدار با پاداش حفظ شده توسط کارمندان واحد تجاری

B56 یک خریدار/تحصیل کننده احتمال دارد پاداش پرداخت مبتنی بر سهم خود را )پاداش تعویضبا -

پاداش های حفظ شده توسط کارمندان واحد تجاری مبادله نماید.مبادلات اختیارات خرید سهم یا سایر پاداش

های پرداخت مبتنی بر سهم با همکاری یک ترکیب تجاری به عنوان تعدیلات پاداش های پرداخت مبتنی بر

سهم مطابق با IFRS پرداخت مبتنی بر سهم به حساب برده شده است.اگر خریدار ملکف به تعویض پاداش

های واحد تجاری تحصیل شده گشته، یا همه یا سهمی از سنجش مبتنی بر سهم پاداش های تعویض خریدار

در سنجش مبلغ خرید انتقال یافته در ترکیب واحدهای تجاری گنجانیده خواهدشدخریدار مکلف به تعویض

پاداش های واحد تجاری شده اگر واحد تجاری یا کارمندانش توانایی اجرای تعویض را دارا باشند برای مثال،

به منظور اجرای این الزامات، خریدار مکلف به تعویض پاداش های واحد تجاری شده چنانچه تعویض ملزم

شده باشد از طریق:

a ( شرایط توافق تحصیل/خرید

b ( شرایط پاداش های واحد تجاری تحصیل شده، یا

c( قوانین و مقررات مناسب

در بعضی موقعیت ها، پاداش های واحد تجاری ممکن است به عنوان یک پیامد/نتیجه ترکیب واحدهای

تجاری به پایان برسداگر خریدار آن پاداش ها را تعویض نماید حتی با وجود اینکه مکلف به انجام آن نشده

باشد، همه سنجش مبتنی بر سهم پاداش های تعویض به عنوان هزینه دستمزد در صورتهای مالی بعد از

ترکیب تشخیص داده خواهد شدیعنی گفته می شود، هیچ یک از سنجش مبتنی بر سهم ازآن پاداش ها در

اندازگیری مبلغ خرید انتقال یافته در ترکیب واحدهای تجاری گنجانده نخواهد شد.

 

43

B57 در تعیین سهمی از یک پاداش تعویض که بخشی از مبلغ خرید انتقال یافته برای واحد تجاری است و -

سهمی که برای خدمات بعد از ترکیب دستمزد می باشد خریدار هر دو پاداش های تعویض اعطاء شده توسط

خریدار و پاداش های واحد تجاری را از زمان تحصیل به بعد مطابق با IFRS تشخیص خواهد داد.سهم

سنجش مبتنی بر سهم پاداش تعویض که بخشی از مبلغ خرید انتقال یافته می باشد در مبادله برای واحد

تجاری برابر با سهم پاداش واحد تجاری می باشد که به خدمات قبل از ترکیب قابل تخصص است.

B58 سهم پاداش تعویض قابل تخصیص به خدمات قبل از ترکیب تجاری سنجشی بر مبنای بازار پاداش -

واحد تجاری است که در نسبت سهم دوره بازنشستگی ضرب شده و بزرگتر از جمع دوره بازنشستگی یا

دوره بازنشستگی اصلی از پاداش واحد تجاری به قطعیت می رسددوره بازنشستگی دوره ایی است که در

طی آن همه شرایط تصریح شده برآورده می شوندشرایط بازنشستگی در IFRS2 شرح داده شده.

B59 سهم یک پاداش تعویض غیر بازنشتگی قابل تحصیص به خدمات بعد از ترکیب است، و از این رو به -

عنوان هزینه دستمزد در صورتهای مالی بعد از ترکیب تجاری تشخیص داده شده و برابر با کل سنجش بر

مبنای بازار پاداش تعویض منهای مبلغ تخصیص یافته به خدمات قبل از ترکیب تجاری می باشدبنابراین،

خریدار هر مازادی از سنجش بر مبنای بازار پاداش تعویض بر روی سنجش بر مبنای بازار پاداش واحد

تجاری را به خدمات بعد از ترکیب تجاری تخصیص می دهدخریدار یک بخشی از پاداش تعویض را به

خدمات بعد از ترکیب تجاری تخصیص خواهد داد، چنانچه آن پاداش تعویض خدمات بعد از ترکیب تجاری

را ملزم نموده باشند، بدون درنظر گرفتن اینکه آیا کارمندان همه آن خدمات ملزم شده برای پاداش های واحد

تجاری تحصیل شده خود را ارائه کرده بودند تا قبل از تاریخ تحصیل واگذار گردد.

B60 سهمی از پاداض تعویض غیر بازنشستگی قابل تخصیص به خدمات قبل از ترکیب تجاری به همان -

خوبی سهم قابل تخصیص به خدمات بعد از ترکیب تجاری بهترین تخمین موجود از تعداد پاداش تعویض

مورد انتظاری که اعطاء می شود را انعکاس خواهد داد.

برای مثال: اگر سنجش بر مبنای بازار سهم پاداش تعویض تخصیص یافته به خدمات قبل از ترکیب تجاری

100CU است و خریدار انتظار دارد فقط 93 درصد از این پاداش اعطاء خواهد شد مبلغ مشمول شده در وجه

خرید انتقال یافته در ترکیب تجاری 95CU می باشدتغییرات در تعداد پاداش تعویض تخمین زده شده مورد

انتظاراعطاء در هزینه دستمزد دوره هایی که در آن تغییرات یا جریمه هایی پیش می آید: که به عنوان تعدیلات

مبلغ خرید انتقال یافته در ترکیب تجاری نمی باشند، انعکاس یافته است.

به همین ترتیب، تاثیرات سایر وقایع، مانند اصلاحات یا نتیجه نهایی از پاداش ها با شرایط عملکرد که پس از

تاریخ تحصیل روی می دهد مطابق با IFRS2 در تعیین هزینه دستمزد دوره ایی که در آن واقعه ای روی می

دهد به حساب برده شده است.

B61 الزامات مشابهی برای تعیین سهمی از یک پاداش تعویض قابل تخصیص به قبل از ترکیب تجاری و -

خدمات بعد از ترکیب اعمال می شود بدون در نظر گر فتن از اینکه آیا یک پاداش تعویض تحت عنوان یک

 

44

بدهی یا تحت عنوان یک ابزار مالی سرمایه مطابق با IFRS2 طبقه بندی شده است.همه تغییرات در سنجش

بر مبنای بازار پاداش ها، تحت عنوان بدهی های بعد از تاریخ تحصیل طبقه بندی شده و تاثیرات مالیات

بردرآمد مرتبط در صورتهای مالی بعد از ترکیب تجاری متعلق به خریدار در دوره یا دوره هایی که در آن

رویدادی رخ می دهد تشخیص داده شده است.

B62 تاثیرات مالیات بر درآمد پاداش های تعویض پرداخت های مبتنی بر سهم طبق تمهیدات استاندارد -

شماره 82 : مالیات بردرآمد تشخیص داده خواهد شد.

سایر IFRS هایی که راهنمایی سنجش و حسابداری متعاقب را ارائه می دهند.

) )کاربرد پاراگراف 12

B63 مثال هایی از سایر - IFRS ها که راهنمای سنجش و حسابداری بعدی دارایی های کسب شده و بدهی

های تعهد شده را ارائه میدهند یا در یک ترکیب واحدهای تجاری تحقق می یابند شامل این موارد می شوند:

a ( استاندارد شماره 38 حسابداری دارایی های نامشهود قابل شناسایی تحصیل شده در یک ترکیب واحدهای

تجاری را توصیف می نمایدخریدار سرقفلی را به مبلغی تشخیص یافته در زمان تحصیل منهای هر گونه زیان

های کاهش ارزش انباشته به حساب می برداستاندارد شماره 36 کاهش ارزش دارایی ها حسابداری زیان

های کاهش ارزش را توصیف می نماید.

b ) IFRS شماره 2 قراردادهای بیمه راهنمای حسابداری متعاقب یک قرارداد بیمه کسب شده در ترکیب

واحدهای تجاری را ارائه می نماید.

c( استاندارد شماره 82 حسابداری متعاقب مالیات معوق دارایی ها )شامل مالیات معوق دارایی ها

تشخیص نیافتهو بدهی های کسب شده در یک ترکیب واحدهای تجاری را توصیف می نماید.

d ) IFRS شماره 2 راهنمای سنجش و حسابداری متعاقب برای سهمی از پاداشهای تعویض پرداخت

مبتنی بر سهم انتشار یافته توسط یک خریدار را ارائه می نماید که قابل تخصیص به خدمات آتی کارمندان

میباشد.

c ( استاندارد شماره 23 )زمانی که بوسیله هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری در سال 2118

اصلاح شدهراهنمایی مبنی بر حسابداری تغییرات در سود مالکیت شرکت مادر در شرکت تابعه پس از

کنترل کسب شده را ارائه می نماید.

افشاء ها/افشاء گری ها )کاربرد پاراگراف 11 و 68

B64 در حصول به هدف در پاراگراف 39 ، خریدار اطلاعات ذیل را برای هر ترکیب واحدهای تجاری که -

در طی دوره گزارش رخ می دهد افشاء خواهد نمود.

a ( نام و شرحی از واحد تجاری تحصیل شده

b ( زمان تحصیل/خرید

 

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13