45

c( درصد رای دهی سود سهام سرمایه کسب شده

d ( دلائل اولیه برای ترکیب واحدهای تجاری و توضیحی از اینکه چگونه خریدار کنترل واحد تجاری را

کسب نموده.

e ( یک تصویر/توصیف کیفی از عواملی که سرقفلی تشخیص یافته را ایجاد می کنند، مانند همکوشی های

عملیات ترکیب واحد تجاری تحصیل شده، دارایی های نامشهودی که واجد صلاحیت های تشخیص

جداگانه نیستند.یا سایر عوامل.

f ( ارزش متعارف زمان تحصیل کل وجه خرید انتقال یافته و ارزش متعارف زمان تحصیل هر سطح مهم

وجه خرید مانند:

i ( وجوه نقد

ii ( سایر دارایی های مشهو د یا نامشهود، شامل یک موسسه تجاری یا شرکت تا بعه ایی از خریدار.

iii ( بدهی های متحمل شده ، برای مثال بدهی برای وجه خرید احتمالی، و

iv ( سود سهام سرمایه خریدار، شامل تعداد ابزارهای مالی یا سودهای تعیین شده انتشار یافته یا قابل

انتشار و روشی از تعیین ارزش متعارف آن ابزارهای مالی یا سود تعیین شده.

g ( برای توافقات وجه خرید احتمالی و دارایی های خسارتی:

(i) مبلغ تشخیص یافته از تاریخ تحصیل به بعد.

(ii) یک توضیحی از توافق و اساس تعیین مبلغ پراختی، و

(iii) یک تخمینی از دامنه ی نتایج )بدون توقفیا، اگر دامنه ای نتوانسته تخمین زده شود، واقعیت و

دلایل اینکه چرا دامنه نتوانسته تخمین زده شوداگر حداکثر مبلغ پرداخت بی اندازه زیاد شده باشد،

خریدار آن واقعیت را افشاء خواهد نمود.

h ( برای مطالبات کسب شده:

(i) ارزش متعارف از مطالبات

(ii) مبالغ ناخاص قراردادی مطالبات، و

(iii) بهترین تخمین از جریانات وجوه نقد مربوط به قرارداد زمان تحصیل که انتظار

نمی رفته تا وصول شده باشدافشاء گری ها بنابر سطح مهمی از مطالبات، مانند وام ها، اجاره های

سرمایه ایی مستقیم و هر سایر سطوح مطالبات ارائه خواهد شد.

i ( مبالغ از زمان تاریخ تحصیل به بعد برای سطح مهمی از دارایی ها کسب شده و بدهی های تقبل شده،

تشخیص می یابد.

j( بر ای هر بدهی احتمالی بر طبق پاراگراف 23 ، اطلاعات ملزم شده در پاراگراف 83 از استاندارد شماره

33 ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی تشخیص یافته استاگر یک بدهی احتمالی

تشخیص داده نشده باشد به دلیل اینکه ارزش متعارف آن نتوانسته با اعتبار سنجیده شود، خریدار افشاء

خواهد نمود:

 

46

(i) اطلاعاتی که بنابر پاراگراف 86 از استاندارد شماره 37 ملزم شده، و

(ii) دلائل اینکه چرا بدهی نتوانسته با اعتبار سنجیده شود.

k ( جمع کل سرقفلی که انتظار می رفته برای اهداف مالیاتی قابل کسر باشد.

l ( برای معاملاتی که به طور جداگانه از تحصیل دارایی ها و تقبل بدهی ها در ترکیب واحدهای تجاری بر

طبق پاراگراف 31 تشخیص داده شده اند:

(i) توضیحی از هر معامله،

(ii) چگونه خریدار هر معامله را به حساب برده،

(iii) مبالغ تشخیص یافته برای هر معامله و ردیف آیتم در صورتهای مالی که در آن هر مبلغ تشخیص

یافته است، و

(iv) اگر معامله یک توافق موثر از روابط از پیش موجود باشد، روش استفاده شده تعیین مبلغ توافق

m( افشاء بطور جداگانه معاملات تشخیص یافته شده که بنابر (L) ملزم شده شامل مبلغ مخارج، مرتبط

با تحصیل/خرید خواهد شد و بطور جداگانه مبلغ آن مخارج به عنوان هزینه و ردیف آیتم یا آیتم هایی در

صورت سود و زیان جامع که در آن اینگونه هزینه تشخیص داده شده،شناسایی شده مبلغ هر مخارج انتشار

به عنوان یک هزینه تشخیص داده نشده و اینکه چگونه آنها تشخیص یافته اند افشاء خواهد شد.

n ( دریک خرید ارزان/با تخفیف )پاراگراف های 34 تا 36 مشاهده شود(:

(i) مبلغ هر سود تشخیص یافته مطابق با پاراگراف 34 و ردیف آیتم حساب سود و زیان جامعی که

در آن سود تشخیص یافته،و

(ii) توضیحی از دلائل اینکه چرا معامله منتج به سود شده است.

O( بر ای هر ترکیب واحدهای تجاری که در آن خریدار کمتر از 111 درصد از سود سهام سرمایه در

واحد تجاری را درزمان تحصیل در دست دارد:

(i) مبلغ سود گروه اقلیت در واحد تجاری درزمان تحصیل و مبنای سنجش برای آن مبلغ تشخیص

یافته و

(ii) برای هر سود گروه اقلیت در واحد تجاری، ارزشیبابی تکنیک ها و داده های مدل کلیدی استفاده

شده برای تعیین آن ارزش به ارزش متعارف سنجیده شده.

p ( دریک ترکیب واحدهای تجاری که در مراحلی بدست آمده:

(i) ارزش متعارف سود سهام سرمایه در واحد تجاری که بلافاصله قبل از زمان تحصیل بوسیله

خریدار محفوظ نگهداشته شده.

(ii مبلغی از هر سود یا زیان تشخیص یافته به عنوان نتیجه ای از تجدید سنجش ارزش متعارف سود

سهام سرمایه در واحد تجاری قبل از ترکیب واحدهای تجاری )پاراگراف 42 مشاهده شودو ردیف

آیتم در صورت سود و زیان جامعی که در آن، آن سود و زیان تشخیص یافته است، بوسیله خریدار

محفوظ نگه داشته شده.

 

47

q ( اطلاعاتی که در ذیل می آید:

(i) مبالغی از درآمد و سود و زیان واحد تجاری از زمان تحصیل که شامل صورت سود وزیان جامع

برای دوره گزارش شده،و

(ii) درآمد و سود وزیان واحد ترکیب شده برای دوره گزارش جاری حتی اگر با وجود اینکه زمان

تحصیل برای همه ترکیب های واحدهای تجاری که در طی سال اتفاق افتاده از ابتدای دوره گزارش

مالی به بعد بوده باشد.

اگر افشاء هریک از اطلاعات بنابراین پاراگرافهای وابسته الزام شده غیر قابل اجرا است، خریداراین

حقیقت و توضیح اینکه چرا افشاء غیر قابل اجرا می باشد را افشاء خواهد نموداین IFRS غیر « واژه

را با معنای یکسانی درست مثل استاندارد شماره 8، سیاستهای حسابداری تغییرات در » قابل اجرا

تخمین ها و اشتباهات حسابداری بکار می برد.

B65 ( بر ای تحقق ترکیب های واحدهای تجاری کم اهمیت به طور مجزا در طی دوره گزارش که روی هم

رفته مهم می باشند، خریدار در مجموع اطلاعات الزام شده بنابر پاراگراف B64 قسمت تا (q) را افشاء

خواهد نمود.

B66 اگر تاریخ تحصیل یک ترکیب واحدهای تجاری بعد از پایان دوره گزارش اما قبل از صورتهای مالی -

بر ای انتشار تصویب شده باشد، خریدار اطلاعات ملزم شده بنابر پاراگراف B64 را افشاء خواهد نمود مگر

اینکه حسابداری اولیه ترکیب واحدهای تجاری در زمانی که صورتهای مالی برای انتشار تصویب شده اند

ناتمام باشددراین موقعیت خریدار اینکه چه افشاءگری هایی نمی توانسته تهیه بشود و دلائل اینکه چرا آنها

نتوانستند تهیه بشوند را توصیف خواهد نمود.

B67 جهت برآورده شدن هدف پاراگراف 61 ، را برای هر ترکیب واحدهای تجاری با اهمیت یا در مجموع -

برای ترکیب های واحدهای تجاری کم اهمیت جداگانه که روی هم رفته مهم می باشند خریدار اطلاعات ذیل

را افشاء خواهد نمود:

a( اگر حسابداری اولیه برای یک ترکیب تجاری )پاراگراف 43 مشاهده شودبرای دارایی های خاص،

بدهی ها، سود سهام گروه اقلیت یا اقلام مبالغ خرید و مبالغ تشخیص داده شده در صورتهای مالی، برای

ترکیب واحدهای تجاری ناتمام باشدبنابراین فقط فعلاً تعیین شده:

(i) دلائل اینکه چرا حسابداری اولیه ترکیب تجاری ناتمام می باشد.

(ii) دارایی ها، بدهی ها، سود سهام سرمایه یا اقلام مبلغ خرید که برای آنها برآورد اولیه ناتمام می

باشد،و

(iii) ماهیت و مبلغ هر یک از تعدیلات دوره سنجش در طی دوره گزارش مطابق با پاراگراف 49

تشخیص یافته

 

48

b ( برای هر دوره گزارش بعد از زمان تحصیل تا موقعی که موسسه حقوق دارایی وجه خرید احتمالی را

دریافت نماید، بفروشد، یا گذشته ازاین از دست بدهد، یا تاموقعی که موسسه یک بدهی مبلغ خرید

احتمالی را تسویه نماید یا بدهی فسخ یا به پایان برسد:

(i) هر تغییراتی در مبالغ تشخیص یافته، شامل هر گونه اختلافات بر خاسته بر روی تسویه

(ii) هر تغییراتی در دامنه ی نتایج )بی وقفه/مداومو دلائل آن تغییرات، و

(iii) ارزشیابی تکنیک ها و داده های مدل کلیدی استفاده شده در سنجش وجه خرید احتمالی

d ( توجیه متعاقب سرقفلی: از ابتدای اولین دوره مالی که در آن این IFRS اجرا شده، یک موسسه

استهلاک سرقفلی ناشی از ترکیب واحدهای تجاری پیشین را متوقف خواهد نمود و کاهش ارزش

سرقفلی مطابق با استاندارد شماره 39 را تست خواهد نمود.

c ( سرقفلی منفی تشخیص یافته در گذشته: یک موسسه که ترکیب تجاری قبلی را از طریق کاربرد روش

خرید به حساب برده احتمال تشخیص یک اعتبار انتقالی به دوره بعد/اعتبار معوق را برای مازاد سود خود

در خالص ارزش متعارف دارایی ها و بدهی های قابل شناسایی خریدار بیشتر از مخارج این سود )گاهی

سرقفلی منفی نامیده میشودرا دارا می باشد.

در اینصورت موسسه مبلغ دفتر ی آن اعتبار معوق در ابتدای اولین دوره مالی را که در آن این IFRS اجرا

شده با یک تعدیل مربوط به مانده اول د وره سود انباشته در آن زمان تشخیص خواهد داد.__

 

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13