B33 معیار تفکیک پذیری به این معناست که یک دارایی نامشهود کسب شده مستعد اینکه از واحد -

تجاری/تحصیل شده جدا شده یا تقسیم گشته و فروخته، انتقال یافته، مجوز یافته، اجاره داده شده یا معاوضه

شده یا بطورمجزا یا با هم با قراردادی مربوط به دارایی یا بدهی قابل شناسایی باشد. یک دارایی نامشهود که

خریدار قادر به فروش، صدور مجوز آن خواهد بود یا غیر از این برای ارزش چیز دیگری مبادله بنماید، معیار

B34 یک دارایی نامشهود که به طور مجزا از واحد تجاری تحصیل شده یا موسسه تجاری ترکیب شده

قابل تفکیک نمی باشد معیار تفکیک پذیری را تحقق می بخشد اگر در ترکیب با یک قرارداد مربوط به دارایی

یا بدهی قابل شناسایی قابل تفکیک باشد. برای مثال:

a ( شرکت کنندگان بازار بدهی های سپرده و دارایی های نامشهود وابسته به دارندگان حساب مربوطه را در

معاملات مبادله قابل مشاهده مبادله می نمایند بنابراین، خریدار می بایست دارایی نامشهودی وابسته به دارنده

حساب را به طور جداگانه از سرقفلی تشخیص بدهد.

b ( یک واحد تجاری/تحصیل شده علامت تجاری ثبت شده ایی را تصاحب و مستند می کند اما تخصص

تکنیکی ثبت اختراع نشده ایی در تولید این محصول با علامت تجاری استفاده شده.برای انتقال مالکیت از یک

علامت تجاری، مالک همچنین ملزم به انتقال هر چیز ضروری دیگری برای مالک جدید به منظور تولید

محصول یا خدمتی غیر قابل تشخیص از آنچه که توسط مالکان پیشین تولید شده، می باشد.چون که تخصص

تکنیکی ثبت اختراع نشده می بایست از واحد تجاری )تحصیل شده( یا موسسه ترکیب شده تفکیک شده و

فروخته شود، اگر علامت تجاری مربوطه فروخته شود تفکیک پذیری برآورده میشود.

حقوق باز خرید شده

B35 به عنوان بخشی از ترکیب واحدهای تجاری، یک خریدار امکان دارد حقی را که او در گذشته به واحد -

تجاری تحصیل شده جهت استفاده نمودن از یک یا چند دارایی های تشخیص یافته یا تشخیص نیافته متعلق

به خریدار اعطا نموده را بازخرید نماید.مثال هایی از چنین حقوق شامل یک حق استفاده از نام تجاری خریدار

تحت یک قرارداد.فرانشیز: }حق استفاده از اسم تجاری{ یا یک حق استفاده از تکنولوژی خریدار تحت

قرارداد مجوز تکنولوژی می باشند.

 

35

یک حق بازخرید شده دارایی نامشهود قابل شناسایی است که خریدار به طور جداگانه از سرقفلی تشخیص

می دهد. پاراگراف 29 راهنمایی جهت سنجش یک حق بازخرید شده و پاراگراف 33 راهنمایی جهت توضیح

متعاقب یک حق بازخرید شده فراهم می نماید.

B36 اگر شرایط قرارداد به حق بازخرید شده افزایشی مطلوب یا نامطلوب مربوط به شرایط معاملات بازار -

جاری برای اقلامی یکسان یا مشابه را بدهد، خریدار یک توافق سود یا زیان را تشخیص خواهد داد. پاراگراف

B52 راهنمایی سنجش آن توافق سود یا زیان را ارائه می نماید.

نیروی کار انباشته شده و سایر اقلام که قابل شناسایی نیستند

B37 خریدار ارزش یک دارایی نامشهود کسب شده که از تاریخ تحصیل به بعد قابل شناسایی نمی باشد را -

در طبقه سرقفلی می گنجاند. برای مثال، یک خریدار احتمال دارد تخصیص ارزشی به وجود یک نیروی کار

انباشته شده بدهد که مجموعه ایی موجود از کارمندانی است که به خریدار اجازه ادامه اداره یک موسسه

تجاری کسب شده را از تاریخ تحصیل می دهند.یک نیروی کار انباشته شده سرمایه فکری از نیروی کار

متخصص: اطلاعات و تجربه ایی )اغلب تخصص یافته(که کارمندان واحد تجاری تحصیل شده به همراه

خود به شغل شان می آورند، را ارائه نمی دهد. چون نیروی کار انباشته شده یک دارایی قابل شناسایی نیست

که بطور جداگانه از سرقفلی تشخیص داده شده باشد، ارزش تخصیص یافته ایی به آن در سرقفلی گنجانیده

می شود.

B38 خریدار همچنین هر گونه ارزش تخصیص یافته به اقلامی که به عنوان دارایی ها در تاریخ تحصیل -

واحد شرایط نمی باشند را در طبقه سرقفلی می گنجاند.برای مثال: خریدار امکان تخصیص ارزشی به

قراردادهای احتمالی واحد تجاری تحصیل شده که در حال مذاکره با مشتریان جدید قریب الوقوع در تاریخ

تحصیل میباشند را می دهد.چون آن قراردادهای احتمالی خودشان دارایی هایی در تاریخ تحصیل نمی باشند،

خریدار به طور جداگانه آنها را از سرقفلی تشخیص نمی دهد.خریدار نمی بایست بعداً ارزش آن قراردادها را

از سرقفلی برای وقایعی که بعد از تاریخ تحصیل رخ می دهند تجدید طبقه بندی کند.

با این وجود خریدار می بایست واقعیت ها و شرایط اطراف وقایع اتفاقی را بلافاصله پس از تحصیل برآورد

نماید تا تعیین شود آیا یک دارایی نامشهود قابل تشخیص به طور جداگانه در تاریخ تحصیل موجود بوده

است.

B39 بعد از تشخیص اولیه، خریدار دارایی های نامشهود کسب شده در ترکیب تجاری را مطابق با ذخایر -

استاندارد شماره 38 : دارایی های نامشهود توجیه می نماید.با این حال همانطور که در پاراگراف 3 از

استاندارد شماره 38 توضیح داده شده توجیه بعضی دارایی های نامشهود پس از تشخیص اولیه از طریق

IFRS های دیگر توصیه شده است.

 

36

B40 معیار شناسایی تعیین می نماید آیا یک دارایی نامشهود به طور جداگانه از سرقفلی تشخیص داده شده -

است.با این حال، این معیار نه راهنمایی برای سنجش ارزش متعارف دارایی نامشهود ارائه می دهد و نه

محدودیتی در فرضیات استفاده شده در تخمین ارزش متعارف دارایی نامشهود قائل می شود برای مثال،

خریدار فرضیاتی را که شرکت کنندگان بازار در نظر خواهند گرفت مانند انتظارات تمدید قرارداد آتی در

سنجش ارزش متعارف را به حساب خواهد آورد.

برای تمدیدهای خودشان لازم نمی باشد معیار شناسایی تحقق یابد )هر چند در پاراگراف 29 مشاهده می شود

که یک استثناء به ارزش متعارف اصول سنجش برای حقوق بازخرید شده تشخیص یافته در ترکیب تجاری

تثبیت می شود( پاراگراف های 36 و 37 از استاندارد شماره 38 راهنمایی ارائه می دهد جهت تعیین اینکه آیا

دارایی های نامشهود می بایست دربخش مجزایی از حساب با سایر دارایی های نامشهود یا مشهود ترکیب می

شده اند.

سنجش ارزش متعارف دارایی های قابل شناسایی خاص و یک سود سهام گروه اقلیت در یک

) واحد تجاری کسب شده )کاربرد پاراگراف های 88 و 81

دارایی ها با جر یان وجوه نقد نامعلوم )ذخایر ارزیابی(

B41 خریدار ذخیره ارزیابی جداگانه ایی از تاریخ تحصیل به بعد برای دارایی های کسب شده در ترکیب -

تجاری که به ارزش های متعارف زمان تحصیل آنها سنجیده شده اند را تشخیص نخواهد داد، به این دلیل که

تاثیراتی از بی ثباتی/نامعلومی جریان وجوه نقد آتی در سنجش ارزش متعارف منظور شده است.برای مثال،

چون این IFRS خر یدار را به سنجیدن مطالبات کسب شده شامل وام ها به ارزش های متعارف زمان

تحصیل شان ملزم می نماید خریدار ذخیره ارزیابی جداگانه ایی برای جریان وجوه نقد مربوط به قراردادی که

در آن تاریخ غیر قابل وصول تلقی شده در نظر نمی گیرد.

دارایی های تابع اجاره عملیاتی که در آن واحد تجاری تحصیل شده موجر می باشد

B42 در سنجش ارزش متعارف زمان تحصیل یک دارایی مثل یک ساختمان یا یک حق ثبت اختراع که در -

معرض اجاره عملیاتی که در آن واحد تجاری موجر می باشد قرار گرفته، خریدار شرایط اجاره را در نظر

خواهد گرفت به عبارت دیگر خریدار دارایی یا بدهی جداگانه ایی را تشخیص نمی دهد چنانچه بر اساس

اجاره عملیاتی یا مطلوب یا نامطلوب باشند وقتیکه با شرایط بازار مقایسه می شود و بنابر پاراگراف 39 که

برای اجاره هایی که در آن واحد تجاری تحصیل شده موجر می باشد ملزم میشود.

 

37

دارایی هایی که خریدار قصد استفاده از آنها را تا اندازه ایی که متفاوت است از اندازه دیگر

شرکت کنندگان بازار که قصد استفاده آن را دارند، دارد یا ندارد

B43 برای رقابت جویی یا سایر دلائل خریدار امکان دارد تصمیم به استفاده از دارایی تحصیل شده را -

نداشته باشد. برای مثال، یک دارایی نامشهود تحقیق و توسعه، یا خریدار ممکن است قصد استفاده ازدارایی را

تا اندازه ایی که متفاوت است از اندازه دیگر شرکت کنندکان بازار که قصد استفاده از آن را دارند را داشته

باشد.

صفحه         1                                                                   9         10          11          12          13