دریافتی ها
یکشنبه ۰۴ تير ۱۳۹۶
0 نظر
1645 بازدید
دریافتی ها

 

ادعاها برای پول ،کالا و خدمات ،در برابر افراد ،سازمان ها  و دیگران به عنوان دریافتنی هایی لحاظ میشوند ،که ممکن است تجاری یا غیر تجاری باشند . دریافتنی های تجاری مقادیری هستند که مشتریان در قبال کالاها و خدماتی که دریافت کرده اند به شرکت بدهکار هستند . دریافتنی های غیر تجاری از معاملات متنوعی بوجود می ایند . مثال هایی از دریافتنی های غیر تجاری عبارتند از : مساعده پرداختی به کارگران و کارمندان ، مساعده به شرکت های تابعه ،سود  و سهام و مطالبات سود ، پرداخت یا سپرده های برای ضمانت حسن انجام کار و سپرده های برای پوش اسیبها یا زیانهای بالقوه ، هم حسابهای دریافتنی تجاری و هم حسابهای پرداختنی غیر تجاری ممکن است زیر طبقه حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی باشند .

 

حسابهای دریافتنی

زمانی که مشتریان بصورت اعتباری خرید میکنند ،ثبت های حسابداری فروشنده این رویداد را به عنوان یک حساب دریافتنی نشان میدهد که معمولا به یک حساب باز اشاره دارد . یک حساب دریافتنی موافقت شفاهی خریدار را برای پرداخت به فروشنده در قبال کالاها یا خدمات خریداری شده نشان میدهد .

 

هزینه مطالبات سوخته شده

حسابهای دریافتنی که انتظار نمیرود در یک دوره زمانی معقول وصول گردند توسط فروشنده به عنوان هزینه مطالبات سوخت شده لاوصول شناسایی میگردد . برای حسابداری حسابهای دریافتنی که انتظار نمیرود وصول شوند دو روش وجود دارد ،روش حذف مستقیم و روش ایجاد ذخیره.

 

روش حذف مستقیم

روش حذف مستقیم هزینه مطالبات سوخت شده را در سالی ثبت میکند که مشخص میشود حساب دریافتنی معینی قابل وصول نمیباشد . این روش شناسایی هزینه مطالبات سوخت شده را تا زمانی که یک حساب به عنوان غیر قابل وصول شناخته شود به تاخیر می اندازد . از انجا که این روش تطابق درستی بین در امد ها و هزینه برقرار نمیکند و اندازه گیری مبلغ حسابهای دریافتنی را تحریف میکند یک شیوه حسابداری خوب شناخته نمیشود . بنابراین اگر براورد حسابهای غیر قابل وصول با یک شیوه صحیح ممکن نباشد یا بیشتر فروش ها بر مبنای نقدی باشد ،روش حذف مستقیم ممکن است استفاده شود . مشروط بر اینکه مبلغ حسابهای غیر قابل وصول بی اهمیت باشد .

 

روش ایجاد ذخیره

در مقابل روش حذف مستقیم ،روش ذخیره روش بهتری برای تطابق و اندازه گیری حسابهای دریافتنی است . در روش ذخیره، شرکت های تجاری مبلغی از حسابهای دریافتنی شان را به عنوان غیر قابل وصول براورد میکنند.قبل از انکه یک حساب خاص به عنوان غیر قابل وصول شناخته شودد . وقتی که مشتری در پرداخت قصور کند. حساب او با حساب ذخیره حذف میشود. اگر مشتری بعدا پرداخت را انجام دهد حساب دوباره به وسیله بدهکار کردن حسابهای دریافتنی و بستانکار کردن حساب ذخیره به حالت اول بر میگردد. پرداخت هم که بصورت عادی ثبت میشود . حساب ذخیره ،معمولا مانده بستانکار خواهد داشت ،مخالف حساب دارایی است . هزینه مطالبات غیر قابل وصول معمولا به عنوان یک هزینه اداری در صورت سود و زیان ثبت می شود .

 

روش های براورد ذخیره

براورد مبلغ حسابهای غیر قابل وصول ممکن است بر پایه درصدی از فروش یا درصدی از حسابهای دریافتنی انجام پذیرد . در روش اول،مبلغ هزینه مطالبات سوخت شده و بستانکاری مربوطه در حساب ذخیره نادیده گرفته میشود ، این روش خیلی اوقات به رویکرد سود  و زیانی ارجاع داده میشود .

روش درصدی از حساب های دریافتنی یک براورد دقیق و به موقع از ارزش قابل تحقق حسابهای دریافتنی ارائه میکند اما هزینه ها و درامد ها تطابق ندارند بنابراین این روش به رویکرد ترازنامه ای منسوب است . در روش درصدی از حسابهای دریافتنی ،مبلغ غیر قابل وصولها بوسیله یک نرخ مرکب که براوردی از حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول یا با درصد های متفاوت در یک جدول سندی برای حسابهای دریافتنی با عمرهای متفاوت را منعکی میکند.

 

سایر ذخایر

برای تطابق بهتر هزینه ها با درامد فروش گاهی لازم است که حسابهای ذخیره دیگری نیز برقرار گردد . این حسابهای ذخیره به عنوان حساب مخالف در مقابل حسابهای دریافتنی گزارش میشوند و این حسابها ،حسابهای دریافتنی را به مبلغ خالص قابل بازیافت کاهش میدهند. معمولترین ذخیار عبارتند از ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات و ذخیره برای هزینه های قابل وصول.

 

اسناد دریافتی

شرکت های خرده فروشی که کالا را بصورت اعتباری بلند مدت میفروشند ممکن است اسنادی را دریافت کنند. علاوه بر ان اگر یک حساب دریافتنی دیرکرد داشته باشد ممکن است به یک سند تبدیل شود . این اسناد معمولا سفته نامیده میشود .که قرارداد نوشته شده ای برای پرداخت یک مبلغ معین هستند که اصل سرمایه و بهره متعلق به ان در یک دوره معین نامیده میشود . اسناد ابزار قابل تبدیل به پول نقدی می باشد  که بوسیله صادر کننده به نفع دریافت کننده وجه امضا شوند که میتواند کسی باشد که فروش قانونی یا در غیر اینصورت انرا به دیگران انتقال داده باشد

 

اسناد نکول شده

اگر صادر کننده سند نتواند در تاریخ معین انرا پرداخت نماید ،میگویند که سند نکول شده است . یک سند نکول شده براحتی قابل دریافت نمیباشد و دریافت کننده وجه باید حساب انرا از اسناد دریافتنی به حساب دریافتنی تغیر دهد و البته ممکن است برای وصول انهمچنان تلاش کند .

 

اسناد بهره دار و اسناد بی بهره

اسناد به دو صورت بهره دار و بی بهره طبقه بندی می شوند . اسناد بهره دار نرخ معینی بهره دارند در حالی که اسناد بدون بهره شامل بهره به عنوان قسمتی از مبلغ ظاهری شان هستند. به جای انکه صریحا ذکر کرده باشند. این قرار داد ممکن است که فقط به یک مبلغ اسمی را که شامل اصل و بهره قابل پرداخت باشد معین کرده باشد.

 

نحوه نمایش دریافتنی ها

در وضعیت عادی، حسابها و اسناد درزمان سررسید وصول میشوند و از حسابها پاک میشوند.در جهت تسریع دریافت نقدینگی از دریافتنی ها ،مالک ممکن است برای نقدینگی که حساب ها یا اسناد دریافتنی را به شرکت دیگر انتقال دهد. این انتقال دریافتنی ها به طرف سوم برای نقدینگی به یکی از دو صورت زیر انجام میپذیرد:

1.استقراض تضمین شده که در ان حساب های دریافتنی به عنوان یک وثیقه در معاملات استقراضی استفاده میشود

2.فروش حسابهای دریافتنی که روش معمول حق العمل کاری فروش است .

 

تنزیل حسابهای دریافتنی

یک نمونه از فروش دریافتنی ها تنزیل حسابهای دریافتنی است . سفته ها ممکن است که تا زمان سررسید نگه داشته شوند یا اینکه با پشت نویسی به بانک منتقل شوند . این انتقال به بانک تنزیل اسناد دریافتنی نامیده میشوند. بهره به حساب گذاشته توسط بانک بر مبنای ارزش سررسید برای مدت زمانی که بانک اسناد را نگهداری میکنند محاسبه میشود . مبلغ عواید پرداخت شده به ظهر نویس برابر است با مازاد ارزش سررسید بر مبلغ تنزیل . زمانی که یک سند با حق رجوع تنزیل میشود یک بدهی احتمالی بوجود می اید زیرا اگر صادر کننده سند نتوانددر سررسید پرداخت نماید دریافت کننده وجه مسئول پرداخت به بانک است. یک سند تنزیل شده بدون حق رجوع این قیبل تعهدات را به همراه ندارد .

 

ارائه دریافتنی ها

برای مقاصد گزارشگری ،دریافتنی ها لازم است که بر حسب انواع مختلف و تاریخ های سررسید متفاوت تفکیک شوند.از قبیل تجاری،غیر تجاری، کوتاه مدت و بلند مدت .مبلغ دریافتنی ها باید به ارزش خالص بازیافتنی تخصیص داده شده یا به عنوان تضمین به وثیقه گذاشته شده نیز باید افشا گردد.

راهنمای نصب نرم افزار پارسیان/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید/آموزش نرم افزار pdfپارسیان/ نرم افزار حسابداری پارمیس/دانلود نرم افزار پارسیان/آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان/شرکت پارسیان افزار/نرم افزار حسابداری پارسیان کرک شده/دانلود نرم افزار حسابداری رایگان/دانلود نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری رافع/دانلود نرم افزار حسابداری/نرم افزار حسابداری همکاران سیستم/نرم افزار حسابداری پارمیس/نرم افزار پخش مویرگی/نرم افزار حسابداری فروشگاهی/نرم افزار حسابداری رایگان/نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری/بهترین نرم افزار حسابداری/دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان /نرم افزار حسابداری رایگان فارسی/نرم افزار حسابداری وینا/دانلود نرم افزار حسابداری هلو رایگان با کرک/دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو/دانلود برنامه حسابداری/دانلود برنامه حسابداری ساده و رایگان/برنامه حسابداری رایگان اندروید/نرم افزار حسابداری کرک شده/کرک شده/حسابداری ساده/حسابداری رایگان/حسابداری پارسیان+کرک/حسابداری پارسیان+دانلود/حسابداری پارسیان اصفهان/حسابداری پارسیان شیراز/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود رایگان آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / آموزش نرم افزار پارسیانpdf/ دانلود نرم افزار حسابداری پارسیان برای اندروید/نرم فزار حسابداری پارسیان کرک شده /حسابداری پارسیان +کرک/راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان /دانلود رایگان نرم افزار حسابداری پارسیان /نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /دانلود برنامه حسابداری پارسیان/ راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود نرم افزار پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان pdf/ دانلود نرم افزار حسابداری / بهترین نرم افزار حسابداری /حسابداری پارسیان/حسابداری پارسیان +دانلود/ دانلود برنامه حسابداری پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان

/حسابداری پارسیان شیراز

نظرات و پيشنهادات خود را از طریق فرم زیر به اشتراک بگذارید.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر