کدینگ آموزشی

کدینگ پیش رو صرفا برای آموزش کار با نرم افزار حسابداری پارسیان بوده و جنبه مصرف عملی ندارد در نتیجه استفاده آن در شرکت و فروشگاه ها توصیه نمیشود.

 

 

 
معین
کل
نام حساب
توضیحات
کد حساب 10 موجودی نقد وجوه نقدی که بصورت روزمره مورد استفاده قرار میگیرد و راکد باقی نمیماند
  11 10 موجودی نقد نزد صندوق  
  12 10 موجودی نزد بانک ها  
111 12 10 بانک ملی جاری100 شماره حساب بانک بایستی در سطح تفضیلی ذکر شوند
  13 10 تنخواه گردان  
  14 10 وجوه در راه  
کد حساب 11 سرمایه گذاری های کوتاه مدت به کار گیری وجوه نقد مازاد شرکت به منظور کسب منافع برای دوره کوتاه تر از 1 سال مالی ،مثل سرمایه گذاری کوتاه مدت ، سهام سریع المعامله و...
  11 11 سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی  
  12 11 سرمایه گذاری در حق تقدم شرکت های بورسی  
  13 11 سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها  
  14 11 سرمایه گذاری در حق تقدم سایر شرکت ها  
  15 11 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی  
  99 11 ذخیره کاهش ارزش در سرمایه گذاری ها  
کد حساب 14 حساب و اسناد دریافتنی تجاری ناشی از فعالیت های اصلی شرکت است. حساب ها دریافتنی بوده زیر در آینده دریافت میشوند ولی اسناد دریافتی هستند چون دریافت شده و باید وصول شوند
  11 14 حساب های دریافتنی تجاری  
111 11 14 آقای محسنی  
  12 14 اسناد دریافتی تجاری اسناد دریافتی هرگز تفضیل نمیگیرند
  13 14 اسناد در جریان وصول اسناد در جریان وصول بسته به بانک تفضیل میگیرند.
کد حساب 15 سایر حساب ها و اسناد دریافتنی در قبال اموری غیر از فعالیت اصلی و درآمد زای شرکت ایجاد میشود
  11 15 مساعده کارکنان  
  12 15 وام پرداختی به کارکنان  
  13 15 سپرده های موقتی دریافتنی نوعی ودیعه است که در آینده به طور کامل باز دریافت میشود مثل رهن
  14 15 سود سهام دریافتنی  
  15 15 حسابهای دریافتنی غیر تجاری مثل : فروش اثاثه شرکت به شکل نسیه
  99 15 اشخاص متفرقه چون برای دریافت مالیات بایستی کد اقتصادی در دسترس باشد ثبت نمیشود
کد حساب 16 موجودی مواد و کالا مواد و کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در واحد خریداری میشود
  11 16 مواد اولیه  
  12 16 کالای در جریان ساخت  
  13 16 کالای ساخته شده  
  14 16 قطعات و لوازم یدکی  
  15 16 سایر موجودی ها  
  16 16 کالای در راه  
کد حساب 17 سفارشات و پیش پرداخت ها مربوط به مواردی است که طی چرخه عملیاتی یا سال مالی منقضی میشو
  11 17 پیش پرداخت بیمه دارایی ها  
  12 17 خرید مواد اولیه  
  13 17 پیش پرداخت مالیات  
  14 17 پیش پرداخت اجاره  
  15 17 پیش پرداخت هزینه های جاری  
کد حساب 18 سپرده های ما نزد دیگران بصورت موقت و نقدی نزد شخص ثالثی برای انجام عملیات خاصی قرار میگیرد . مثل : سپرده بیمه ،سپرده حسن انجام کار ،حسن اجرای تعهدات ، سپرده گمرکی و....
کد حساب 20 دارایی های ثابت مشهود  
  11 20 زمین  
  12 20 ساختمان  
  13 20 تاسیسات  
  14 20 ماشین آلات و تجهیزات  
  15 20 وسایل نقلیه  
  16 20 اثاثه و منصوبات  
  17 20 ابزار آلات  
  18 20 دارایی های در دست تکمیل نشان دهنده صورت وضعیتهای تایید شده قرار داده های پیمانکاری می باشد
کد حساب 21 استهلاک انباشته دارایی های ثابت  
کد حساب 22 دارایی های نا مشهود  
  11 21 حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی  
  12 21 سرقفلی محل کسب  
  13 21 حق اختراع  
  14 21 حق تالیف  
  15 21 علائم و نام های تجاری  
  16 21 سایر دارایی های نا مشهود  
کد حساب 23 سرمایه گذاری های بلند مدت  
  11 23 سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی  
  12 23 سرمایه گذاری در حق تقدم شرکت های بورسی  
  13 23 سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی  
  14 23 سرمایه گذاری در حق تقدم شرکت های غیر بورسی  
  99 23 ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها  
کد حساب 24 سایر دارایی های غیر جاری مثل:وجه نقد مسدود شده نزد بانک ،دارایی های کنار گذاشته شده بلاستفاده
  11 24 حصه بلند مدت وام کارکنان  
  12 24 اسناد دریافتی بلند مدت  
کد حساب 30 حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری تعهدات ناشی از فعالیت اصلی شرکت است . حساب ها پرداختنی بوده زیرا در آینده پرداخت میشوند ولی اسناد پرداختی هستند چون پرداخت شده و باید پاس شود
کد حساب 31 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی در قبال اموری غیر از فعالیت اصلی و درامد زای شرکت ایجاد میشوند . مثل جاری شرکا و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه         1              2               3