چاپ کلیه حساب ها (کل، معین،تفصیلی) همراه با گردش عملیات و مانده حساب

 

از منوی حسابداری ، گزارشات ، چاپ تراز کل، معین ، تفصیلی را کلیک کرده از پنجره ظاهر شده محدوده گزارش را انتخاب نمایید سپس کلید تاٌیید را بزنید ، در پنجره بعدی جهت نمایش کلیه حساب ها بدون اعمال هیچ گونه تغییری کلید تاٌیید را بزنید . در این گزارش شما می توانید کلیه حساب ها را در تمامی سطوح همراه با گردش عملیات و مانده حسابشان را ببینید.