استانداردهای حسابرسی

 

استاندارد حسابرسی 4410: تنظیم اطلاعات مالی

استاندارد حسابرسی 4400: اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌

استاندارد حسابرسی 3400: رسيدگي به اطلاعات مالي آتي

استاندارد حسابرسی 2410: بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388

استاندارد حسابرسی 2400: بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌

استاندارد حسابرسی 1007: ارتباطات‌ با مديريت‌

استاندارد حسابرسی 1005: حسابرسي واحدهاي اقتصادي کوچک

 استاندارد حسابرسی 805: ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی1390

 استاندارد حسابرسی 800: ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص

استاندارد حسابرسی 720: ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

استاندارد حسابرسی 710: اطلاعات مقايسه‌ای

استاندارد حسابرسی 706: بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل

استاندارد حسابرسی 705: اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل

استاندارد حسابرسی 700: گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي

استاندارد حسابرسی 620: استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌

استاندارد حسابرسی 610: ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي

استاندارد حسابرسی 600: ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش

استاندارد حسابرسی 580: تاييديـه‌ مـديران‌

استاندارد حسابرسی 570: تداوم‌ فعاليت

استاندارد حسابرسی 560: رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه

استاندارد حسابرسی 550: اشخاص وابسته

استاندارد حسابرسی 540: حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌

استاندارد حسابرسی 530: نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون 

استاندارد حسابرسی 520: روشهای تحلیلی

استاندارد حسابرسی 510: حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌

استاندارد حسابرسی 505: تاييد خواهي برون‌ سازماني

استاندارد حسابرسی 501: شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص

استاندارد حسابرسی 500: شواهد حسابرسي

استاندارد حسابرسی 450: ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

استاندارد حسابرسی 330: روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي

استاندارد حسابرسی 320: اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

استاندارد حسابرسی 315:  شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت

 استاندارد حسابرسی 300:برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی

استاندارد حسابرسی 250: ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي

استاندارد حسابرسی 240: ‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي

استاندارد حسابرسی 230: مستندسازي

استاندارد حسابرسی 220: كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي

استاندارد حسابرسی 210: قـرارداد حسابرسـي‌

 استاندارد حسابرسی :200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی

استاندارد حسابرسی 2: کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط

استاندارد حسابرسی 1: مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

..