استانداردهای حسابداری

 

استاندارد حسابداری1:نحوه ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری2: صورت جریان وجوه نقد

استاندارد حسابداری3 : درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری4: ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

استاندارد حسابداری5: رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

استاندارد حسابداری6: گزارش عملکرد مالی

استاندارد حسابداری8: حسابداری موجودی مواد و کالا

استاندارد حسابداری9: حسابداری پیمانهای بلند مدت

استاندارد حسابداری10: حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

استاندارد حسابداری11: دارائیهای ثابت مشهود

استاندارد حسابداری12: افشای اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد حسابداری13: حسابداری مخارج تامین مالی

استاندارد حسابداری14: نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهی های جاری

استاندارد حسابداری15: حسابداری سرمایه گذاری ها

استاندارد حسابداری16: آثار تغییر در نرخ ارز

استاندارد حسابداری17: دارائیهای نامشهود

استاندارد حسابداری18: صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

استاندارد حسابداری19: ترکیبهای تجاری

استاندارد حسابداری20: سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

استاندارد حسابداری21: حسابداری اجاره ها

استاندارد حسابداری22: گزارشگری مالی میان دوره ای

استاندارد حسابداری23: حسابداری مشارکتهای خاص

استاندارد حسابداری24: گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

استاندارد حسابداری25: گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

استاندارد حسابداری26: فعالیتهای کشاورزی

استاندارد حسابداری27: طرح های مزایای بازنشستگی

استاندارد حسابداری28: فعالیتهای بیمه عمومی

استاندارد حسابداری29: فعالیت های ساخت املاک

استاندارد حسابداری30: سود هر سهم

استاندارد حسابداری31: دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

استاندارد حسابداری32: کاهش ارزش دارایی

..