•  
 • تغییرات نرم افزار حسابداری پارسیان
 •  
 • امكان تهيه كپي پشتبان ساعتي به صورت خودكار
 • امكان واريز مبلغ فاكتور به بانكهاي مختلف در هنگام تسويه فاكتور جهت كاربران دستگاهاي كارت خوان
 • ثبت كارپرداز هنگام تسويه حساب و تهيه گزارش كارپردازان به ترتيب بيشترين دريافت نقدي، چك و . . .
 • ثبت مشخصات حمل (راننده و شماره وسيله)هنگام فاكتور ها و گزارش كاردكس راننده
 • گزارش کسري موجودي کالاهاي مصرفي جهت توليد کالا
 • امکان چاپ ليست مشتريان به همراه مشخصات
 • نمودارهاي مديريتي متعدد از جمله نمودار مقايسه گردش حساب ، يک حساب در سال گذشته
 • تسريع در عمليات ثبت سريال براي کالاها در فاکتورها
 • تغييرات در تعريف فرمول توليد جهت تعريف کالاهاي مصرفي با مقدارهاي بسيار بسيار کم.
 • گزارش سازهاي مديريتي براي کالاها و حسابها
 • نمايش موجودي کالاها در تمامي انبارها در جستجوي کالا
 • تيک کردن رديف ها در ريز گردش حسابها و نمايش جمع رديفهاي تيک شده
 • انتقال اطلاعات گزارش ساز مديريتي به اکسل
 • اضافه نمودن فيلدهاي آخرين مبلغ بدهکاري و بستانکاري و آخرين شماره فاکتور در گزارش حسابها
 • امکان کپي کردن و چسباندن فرمول توليد يک کالا در کالاي ديگر
 • نمايش گردش کامل عملکرد يک چک در جستجوي چک
 • امکان اصلاح مشخصات چک در کليه سندهاي وابسته با آن چک
 • اصلاح طراحي رسيد وجه نقد و چک
 • آوردن آخرين قيمت فروش  و خريد به شخص در فاکتورهاي برگشت از فروش و خريد
 • گزارش سرجمع کالاهاي فروش رفته توسط بازارياب
 • گزارش سود حاصل توسط هر بازارياب
 • عدم ثبت فاکتور براي مشتريان با سقف اعتبار در امور کاربران
 • امکان ثبت تخفيف فروش و خريد براي هرکالا در تعريف کالاها
 • امکان عدم ثبت اسناد و فاکتورها در بازه زماني دلخواه در امور کاربران
 • امکان چاپ سخن بزرگان در زير فاکتورها بصورت روزانه
 • تلفيق چکهاي دريافتي از يک مشتري در يک تاريخ در کارت حساب
 • امکان بستن تغيير قيمت کالا در فاکتور فروش در امور کاربران
 • گزارش موجودي سريال کالاها
 • تهيه فايل هاي ماليات بر درآمد حقوق
 • گزارش کالاهاي اماني، در قسمت گزارش موجودي اطلاعات انبار
 • روش ثبت دائمي موجودي مواد و کالا
 • گزارش جمع تخفيفات هر شخص در انواع فاکتورها
 • تعيين توع قيمت تعريف شده براي کالا،در قسمت حسابها، جهت امدن در فاکتور
 • امکان تعريف محاسبه ماليات و عوارض براي هر شخص در تعريف اشخاص در قسمت حسابها
 • محاسبه راس چکها در چاپ رسيد چک ها
 • گزارش گردش چکهاي دريافتني و پرداختني به صورت ماهانه
 • محاسبه مجموع مرخصي پرسنل در حقوق و دستمزد
 • محاسبه سود فاکتورهاي فروش در قسمت گزارشات ويژه خريد و فروش
 • امکان تسويه چکهاي برگشت شده در ليست چکهاي برگشتي
 • امکان ثبت مشخصات فاکتور در قسمت حساب فاکتور جهت يادآوري  گارانتي
 • امکان اصلاح صاحب قسط ثبت شده در سند مربوط به ثبت قست بعد از زدن کليد مشاهده اقساط
 • امکان ثبت ساعت در حقوق و دستمزد براي کارکرد ماهيانه و محسابه حقوق بر اساس ساعت کارکرد
 •  هشدار اقساط در شروع برنامه
 •  امکان مرتبط کردن رديفها موجود در کارت حساب به مرکز هزينه
 •  نمايش مرکزهزينه رديفهاي موجود در کارت حساب
 •  اضافه کردن فيلدهاي جمع ورودي و جمع خروجي در گزارش ساز مديريتي براي کالا
 •  گزارش کالا / گروه کالا براي اشخاص در گزارشات ويژه خريد و فروش
 •  سيستم قرعه کشي براساس فروش
 •  امکان ذخيره اسناد مربوط به چک و فاکتور در ليست اسناد حذف شده هنگام حذف چک و اسناد
 •  امکان ارتباط برقرار کردن کالاهاي زيرمجموعه کالاي توليدي به حساب و ثبت سند براي آنها در فاکتور توليد
 •  امکان نمايش ستون شماره فني در فاکتورها
 •  امکان محدود کردن ليست فاکتورها بر اساس نوع فاکتور براي کاربران
 •  امکان چاپ رسيد بعد از سرحساب گذاشتن چکها به صورت قابل طراحي
 •  امکان مشکوک الوصول کردن بعضي از اقساط و حذف از ليست اقساط
 •  امکان چاپ حواله و رسيد بعد از صدور فاکتورها براي هر انبار در يک صفحه
 •  اصلاح ترتيب در ريزگردش حسابها، تخفيف و ارزش افزوده بعد از کالا
 •  امکان چاپ بارکد بصورت مستقل در قسمت گزارشات انبار
 •  امکان انتقال کالاها به فايل و بروزرساني مشخصات کالا توسط فايل
 •  امکان چاپ بارکد سريال کالاها
 •  امکان ثبت بازارياب براي هر رديف در فاکتور و ثبت سند حسابداري براي هر بازارياب
 •  امکان ارسال پيام کوتاه بعد از ثبت فاکتور فروش
 •  سه رقم سه رقم جدا کردن اعداد در هنگام صدور سند حسابداري
 •  نمايش مشخصات مشتري در فاکتور هنگام صدور فاکتور
 •  مرتب سازي ليست اقساط بر اساس کل،معين و تفصيلي
 •  چاپ فرمول توليد کالاهاي توليدي در قسمت گزارشات انبار
 •  امکان مشاهده ليست فاکتورهاي حذف شده و بازيابي آنها در قسمت حسابداري
 •  جستجو بر اساس آدرس در ليست بدهکاران
 •  امکان عدم چاپ شماره سند در چاپ اسناد حسابداري
 •  ايجاد فايل پرداخت حقوق و دستمزد جهت فايل بانک صادرات
 •  امکان بي تاثير کردن فاکتورهاي فروش و خريد در موجودي کالا در قسمت تنظيمات فاکتور
 •  امکان عدم نمايش راس چکها در رسيد ، در قسمت خريدوفروش تنظيمات چاپ فاکتور
 •  امکان ثبت مبلغ براي راننده در فاکتورها و صدور سند براي آن
 •  گزارش نمودار پر فروش ترين گروه کالـا در منوي نمودارهاي مديريتي
 •  ثبت مرکز هزينه رديفي در فاکتورها
 •  ثبت سقف مرخصي و گزارش مانده مرخصي پرسنل
 •  جستجوي کالـا در فاکتورها
 •  قرار دادن آخرين قيمت فروش به هر مشتري  به صورت پيش فرض هنگام ثبت فاکتور فروش
 •  درج سه صفر با زدن کليد سپيس در هنگام صدور سند حسابداري
 •  نمايش اطلاعات تماس گيرنده درصورت متصل بودن خط تلفن به مودم سيستم
 •  امکان حذف اقساط در هنگام اصلاح فاکتور فروش بدون نياز به حذف فاکتور
 •  نمودار اضافه کاري پرسنل در ماه هاي سال
 •  امکان فيلتر ليست فاکتور ها بر اساس راننده کاميون و بازارياب
 •  امکان محاسبه جريمه ديرکرد اقساط
 •  موجودي ريالي کالا بر اساس مرکز هزينه
 •  گزارش خريد و فروش کالا بر اساس مرکز هزينه
 •  امکان تعيين برچسب براي قيمت هاي کالا در تعريف کالا
 •  کامل کردن فرم عمليات راه اندازي برنامه
 •  امکان واگذاري اسناد دريافتني در قسمت حساب فاکتور خريد و پرداخت تسويه
 •  امکان جستجو بر اساس صاحب چک در جستجوي چکها
 •  امکان ورود کالا بر اساس واحد فرعي در هنگام استفاده از فرم بارکد در فاکتور
 •  امکان طراحي گزارش ليست افراد متفرقه
 •  اضافه کردن 2 فيلد ديگر به اضافات و کسورات ماهيانه در حقوق و دستمزد
 •  امکان افزابش قيمت کالاها در منوي تعريف اطلاعات انبار
 • امکان محاسبه موجودي ريالي بر اساس آخرين قيمت خريد در محدوده زماني مشخص
 •  امکان فيلتر کردن گزارش ساز مديريتي بر اساس کالاهاي منتخب
 •  گزارش خلاصه خريد در گزارشات ويژه
 •  امکان نمايش ليست برندگان سري قبل در سيستم قرعه کشي
 •  امکان قفل کردن عمل تيک زدن در کارت حساب
 •  تعريف سه نوع طراحي متفاوت در قسمت چاپ بارکد
 •  سامانه مديريت مشتري در قسمت امکانات
 •  امکان افزايش قيمت پيش فرض کالاها بر اساس قيمت خريد در تعاريف اطلاعات انبار
 •  گزارش کالاو قيمت هاي بکار رفته آن در فاکتورها
 •  اضافه کردن يک کليد ديگر به کليدهاي سمت چپ ميز کار و امکان تنظيم دلخواه آن
 •  امکان جستجو و فيلتر در گزارش مديريت مشتري
 •  امکان هشدار برقراري تماس در قسمت مديريت ارتباط با مشتريان
 •  نمايش مانده حساب در گزارش مديريت مشتري
 •  امکان نمايش ندادن هشدار چک برگشتي در فاکتورها در تنظيمات چاپ فاکتور
 •  ليست افراد بدحساب در گزارشات ويژه حسابداري
 •  امکان محاسبه موجودي ريالي بر اساس قيمت هاي پنج گانه ثبت شده براي کالـاها
 •  ثبت چکهاي تضميني در قسمت دريافت و پرداخت
 •  انتخاب بازارياب پيش فرض براي مشتري در قسمت تعريف حسابهاي معين و تفصيلي
 •  امکان دريافت از طريق کارت خوان در قسمت دريافت تسويه
 •  گزارش کامل از ليست تماسهاي گرفته شده با مشتريان در قسمت مديريت مشتريان
 •  نمايش تعداد چاپ فاکتور در پرينت فاکتورها
 •  انتخاب فونت براي پرينت کزارش ساز مديريتي
 •  محاسبه سود و زيان بر اساس آخرين و ميانگين قيمت خريد
 •  امکان وصول چکها به تفکيک اسناد درجريان وصول در قسمت عمليات چک
 •  امکان راس گيري در قسمت کارت حساب ، راست کليک در کارت حساب و سپس امکانات
 •  نمايش کارت حساب در گزارش مديريت مشتري و برعکس
 •  جستجو در انبارگرداني براساس شماره فني
 •  امکان چاپ چک در هنگام ثبت چک پرداختني
 •  امکان محاسبه راس کارت حساب در پيش نمايش
 •  امکان چاپ ليست فاکتورها و اسناد حذف شده
 •  امکان فيلتر کردن گزارش ساز مديريتي کالا بر اساس سطح دوم کالاها
 •  ارتقاء سيستم پيام کوتاه پارسيان
 •  اضافه کردن کد شغل در قسمت احکام کارگزيني براي صدور ديسکت بيمه
 •  امکان مشاهده 10 قيمت آخر خريد در فاکتورها
 •  امکان محاسبه راس ليست کامل از چکها در قسمت ليست چکها
 •  امکان چاپ چک در ليست چکها
 •  امکان فيلتر کردن دفتر تلفن بر اساس کل و معين
 •  امکان نمايش فاکتورهاي پرينت نشده در ليست فاکتورها
 •  اضافه کردن ستون شماره فرعي و دريافت نقدي در ليست فاکتورها
 •  نمودار حجم فروش بازارياب در قسمت نمودار مديريتي
 •  امکان اصلاح قيمت کالا در جستجوي کالا
 •  امکان ثبت سريال گروهي در قسمت ثبت سريال براي کالا در فاکتور
 •  ثبت وقايع روزانه و هشدار در ساعت معين در منوي امکانات
 •  گزارش فروش کالا براي بازارياب ها
 •  ايجاد فايل اکسل صورت حساب کالاها براي دارايي
 •  اضافه شدن مشخصات حمل در چاپ ريزگردش
 •  اصلاح چيدمان ستون هاي فاکتور طول و عرض
 •  ارسال فايل پرداخت براي بانک کشاورزي در قسمت حقوق و دستمزد
 •  هشدار توضيحات حساب درهنگام نمايش کارت حساب
 •  هشدار چاپ گرفتن حواله در فاکتور فروش
 •  محدوديت درصد تخفيف براي کاربران
 •  گزارش فروش روزانه در قسمت گزارشات خريد و فروش
 •  امکان ثبت تيک ها در قسمت ليست بدهکاران
 •  اصلاح قيمت صادره در کارت انبار به ميانگين قيمت خريد
 •  اختياري کردن پيشنهاد بارکد توسط سيستم هنگام تعريف کالا در قسمت تنظيمات چاپ فاکتور
 •  جستجوي چک هاي تضميني در قسمت جستجوي چک
 •  امکان محاسبه ارزش افزوده در پيش فاکتور
 •  امکان چاپ سند حسابداري براي حالت تنظيم روي کاغذ A5
 • ارتباط فاکتور با دستگاه کارت خوان بانک ملت
 •  گزارش ماهانه دفتر روزنامه در سطح کل
 •  بيست و شش کردن گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
 •  امکان عودت کردن چک هاي دريافتني و پرداختني همراه با گزارش
 •  گزارش ريز فروش روزانه در قسمت خريد و فروش
 •  امکان ثبت سند حسابداري براي چک هاي تضميني
 •  امکان انتقال فايل اکسل کارکرد ماهيانه از دستگاه کارت خوان به پارسيان
 •  نمايش تخفيف رديفي در فاکتور ها
 •  امکان تعريف مشتري مستقيما در فاکتور
 •  امکان انتقال موجودي کالا به سال بعد بر اساس ميانگين قيمت خريد
 •  امکان محاسبات در فاکتور فروش براي صنف شيشه
 •  اصلاح شرح چک در ليست چک ها و امکان فيلتر کردن براساس شرح در ليست چک ها
 •  امکان پرداخت توسط کارت خوان در قسمت پرداخت تسويه
 •  نمايش نام انبار هنگام ثبت انبار رديفي در فاکتورها
 •  نمايش شرح چک در ليست چک هاي دريافتني
 •  نمايش آخرين درصد تخفيف در مشاهده قيمت ها در فاکتور فروش و خريد
 •  امکان درج گروهي ارزش افزوده و عوارض براي کالاها در تعريف کالاها
 •  گزارش فصلي دارايي در قسمت خريد و فروش
 •  امکان چاپ مشخصات يک حساب در دفترتلفن
 •  اصلاح محاسبات کارت انبار
 •  اضافه کردن دفترتلفن در ليست دسترسي امورکاربران
 •  اضافه کردن ستون مانده حساب در ليست فاکتورهاي بدهکار و بستانکار
 •  امکان صدور حواله تجميعي از فاکتور هاي فروش
 •  امکان تغيير وضعيت چک برگشتي به وصولي در ليست چک هاي برگشتي و عدم هشدار چک برگشتي
 •  امکان تعريف کالاي جايزه براي مراکز پخش مويرگي
 •  امکان غيرفعال کردن کالاها براي عدم نمايش در جستجوي کالا
 •  امکان عدم نمايش تاريخ ثبت سند در صورت برداشتن تيک امور کاربران در قسمت دسترسي ها
 •  امکان وارد کردن قيمت بر اساس واحد فرعي در فاکتور ها
 •  امکان هشدار سررسيد اقساط از طريق پيام کوتاه
 •  امکان ورود تعدادروزکارکرد در حقوق و دستمزد به صورت اعشاري
 •  تهيه ترازنامه در گزارشات حسابداري
 • امکان برگشت چک به وضعيت قبل از تغييرات
 •  گزارش کالاهاي مرتبط به يک کالا در فرمول توليد در گزارشات انبار
 •  امکان تعريف چندين بارکد براي يک کالـا
 •  امکان تعريف مسير براي مشتريان
 •  امکان صدور حواله تجميعي براي پيش فاکتور ها
 •  امکان تعيين بازارياب براي پيش فاکتور
 •  امکان کاردکس کالا بر اساس واحد فرعي
 •  امکان ارسال گزارش فصلي دارايي به فايل اکسس
 •  اضافه کردن ستون بازاريابي در ليست فاکتورها
 •  چاپ خلاصه سند براي تهييه روکش سند
 •  امکان تجزيه يک کالا به کالاهاي جديد در قسمت تعاريف اطلاعات انبار
 •  امکان تعيين کاراکترهاي قابل خواندن بارکد
 •  سامانه حضور و غياب در قسمت حقوق و دستمزد
 •  امکان گزارش گيري ماهانه دفتر حسابهاي کل
 •  گزارش فروش کالاها در سطح دوم در قسمت خريد و فروش گزاراشات وِيژه
 •  هشدار موجودي منفي هنگام درج کالا از طريق بارکد خوان در فاکتور فروش
 •  فيلتر دفتر کل بر اساس مرکز هزينه
 •  امکان چاپ فاکتورها با قالب ارزش افزوده به صورت گروهي در قسمت گزارشات خريد و فروش
 •  مرتب سازي بر اساس آخرين تغييرات در دفتر تلفن
 •  امکان عدم ثبت فروش کالاها زير قيمت خريد در قسمت اختيارات کاربران
 •  امکان ذخيره سازي راس گيري
 •  باز طراحي عمليات آخر سال ، همه عمليات با يک دکمه انجام مي شود
 •  اضافه کردن دو ستون انبار و انبار مقصد در ليست فاکتورها ​
 • امکان محدود کردن هر انبار براي کاربران براي صدور فاکتور
 • فهرست فروش و خريد کالا همراه با ارزش افزوده در قسمت خريد و فروش گزارشات دارايي
 • ​ارسال جمع کل فاکتور به دستگاه کارت خوان شرکت سامان کيش
 • ليست کالاهاي فروش رفته رايگان در قسمت پخش مويرگي
 • ارتباط يک ويزيتور با چند ويزيتور ارشد و محاسبه مبلغ فاکتورها براي ارشد ها
 • ليست تغييرات فاکتور قبل و بعد از اصلاح در قسمت حسابداري
 • چاپ فاکتور حواله تجميعي بعد از صدور حواله
 • درج نام بانک و شرح چک براي شرح سند مربوط به ثبت چک
 • جدا کردن مشتريان هر ويزيتور در گزارش مانده حساب بازارياب در پخش مويرگي
 • کزارش فروش بر اساس منطقه در قسمت پخش مويرگي
 • امکان طراحي ليست چک ها و چاپ فقط تيک زده ها براي ارائه به بانک براي فرم سرحساب
 •  نمايش مانده حساب مشتري در قسمت حساب فاکتور
 • جدا کننده سه رقم هنگام ثبت مبلغ در قسمت واريز به بانک در حساب فاکتور و تسويه
 • گزارش ليست فاکتور ها و پورسانتها در قسمت گزارشات پخش مويرگي
 •  گزارش اشخاص فاکتور نشده در قسمت گزارشات ويژه خريد و فروش