وامهای بانکی

 

نحوه محاسبه ی وام های ماهیانه اقساطی به شیوه ی بانکها:

بهره=pi(n+1)/2400                         کل وام و بهره آن=بهره+اصل وام/تعداد اقساط

 

Pi=بهره*مبلغ وام                 n=تعداد اقساط

 

نحوه محاسبه جربمه دیر کرد:

مبلغ جریمه= مبلغ هر قسط(i+6)*(مدت تاخیر به روز)/36000

وام مضاربه:

وامی که بصورت یکجا اصل و بهره وام پرداخت میشود. وام مضاربه معمولا بصورت 3ماهه،6ماهه،1ساله و... است

بهره وام مضاربه=pi(مدت به روز)/36000 

کل مبلغ پرداختی=بهره+اصل وام