مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي (رک: بند 22)

ت-14.   هيئت مديره واحد تجاري يا ارکان مشابه آن، مسئول تهيه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري است. براي مثال، در شرکتهاي سهامي، هيئت مديره مسئول تهيه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي طبق استانداردهاي حسابداري است به گونه‌اي که وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب نشان دهد. اين مسئوليت از جمله شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

ت-15.   در برخي شرايط ممكن است حسابرس براي انعكاس مسئوليتهاي اضافي مديريت در زمينه تهيه صورتهاي مالي طبق قوانين و مقررات خاص يا ماهيت واحد تجاري، به توصيف مسئوليت مديريت در بند 22 مواردي را اضافه كند.

مسئوليت حسابرس (رک: بند 24)

ت-16.   در گزارش حسابرس تصريح مي‌شود كه مسئوليت حسابرس، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است و بدين وسيله مسئوليت حسابرس از مسئوليت هيئت مديره در قبال تهيه صورتهاي مالي متمايز مي‌شود.

ت-17.   اشاره به استانداردهاي حسابرسي در گزارش حسابرس، براي استفاده‌كنندگان گزارش حامل اين پيام است كه حسابرسي طبق اين استانداردها انجام شده است.

ت-18.   حسابرس تنها زماني مجاز است به رعايت استانداردهاي حسابرسي در گزارش خود اشاره كند كه الزامات اين استانداردها را رعايت کرده باشد.

اظهارنظر حسابرس (رک: بند 28)

ت-19.   هدف از اشاره به استانداردهاي حسابداري در بند اظهارنظر، مطلع كردن استفاده‌كنندگان گزارش حسابرس از چارچوبي است كه اظهارنظر حسابرس برمبناي آن ارائه شده است.

ت-20.   همانطور كه در بند ت-9 اشاره شد، صورتهاي مالي ممكن است طبق استانداردهاي حسابداري ايران تهيه شده باشد و افزون بر آن ميزان انطباق آن با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي افشا شود. همانطور كه در بند ت-29 تشريح شده است، به دليل اينکه چنين افشائياتي به روشني از صورتهاي مالي متمايز نيست، اظهارنظر حسابرس اين افشائيات را نيز دربرمي‌گيرد.

الف.   اگر اطلاعات افشا شده درباره رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي گمراه كننده باشد، طبق استاندارد 705 اظهارنظر تعديل شده ارائه مي‌شود.

ب  .   اگر اطلاعات افشا شده گمراه كننده نباشد، اما به نظر حسابرس، آگاهي استفاده‌کنندگان از آن براي درك صورتهاي مالي، موضوعي اساسي است، طبق استاندارد 706 و به منظور جلب نظر استفاده‌کنندگان، يك بند تأكيد بر مطلب خاص به گزارش حسابرس افزوده مي‌شود.

ساير مسئوليتهاي گزارشگري (رک: بندهاي 30 و 31)

ت-21.   حسابرس افزون بر مسئوليت معمول خود طبق استانداردهاي حسابرسي مبني بر اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، ممکن است مسئوليتهاي اضافي براي ارائه گزارش درباره موضوعات معين ديگر نيز داشته باشد. براي مثال، ممکن است از حسابرس درخواست شود در صورت برخورد با موضوعات خاصي در جريان حسابرسي صورتهاي مالي، آنها را گزارش کند. همچنين، ممكن است از حسابرس خواسته شود روشهاي اضافي خاصي را اجرا و نتيجه آن را گزارش كند يا راجع به موضوعات خاصي مانند کنترلهاي داخلي اظهارنظر كند.

ت-22.   در برخي موارد، قوانين يا مقررات مربوط ممكن است حسابرس را ملزم يا مجاز نمايند ساير مسئوليتهاي گزارشگري خود را در چارچوب گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي ايفا كند. در موارد ديگر، حسابرس ممكن است ملزم به صدور گزارش جداگانه باشد.

ت-23.   حسابرس بخشي مجزا از گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي را به ساير مسئوليتهاي گزارشگري اختصاص مي‌دهد تا به گونه‌اي شفاف اين مسئوليتها از مسئوليت‌ حسابرس طبق استانداردهاي حسابرسي مبني بر ارائه گزارش نسبت به صورتهاي مالي متمايز شود. در صورت لزوم، اين بخش مي‌تواند شامل عناوين فرعي براي توصيف محتواي بند يا بندهاي مرتبط با ساير مسئوليتهاي گزارشگري باشد.

امضاي حسابرس (رک: بند 32)

ت-24.   امضاي حسابرس مي‌تواند به نام مؤسسه حسابرسي، نام شخص حسابرس يا هر دو باشد.

تاريخ گزارش حسابرس (رک: بند 33)

ت-25.   تاريخ گزارش حسابرس،استفاده‌کنندگان را آگاه مي‌سازد كه حسابرس، اثر رويدادها و معاملاتي را كه تا آن تاريخ روي داده است و وي از آنها مطلع شده، مورد توجه قرار داده است. مسئوليت حسابرس در قبال رويدادها و معاملات واقع شده بعد از تاريخ گزارش حسابرس در استاندارد 560[1] تعيين شده است.

ت-26.   از آنجا كه حسابرس نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظر مي‌كند و مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي با هيئت مديره (يا ارکان مشابه آن) است، تا زماني كه صورتهاي مالي (شامل يادداشتهاي توضيحي) مربوط تهيه نشده و مديريت مسئوليت آنها را نپذيرفته باشد، حسابرس نمي‌تواند نسبت به كافي و مناسب بودن شواهد حسابرسي کسب شده نتيجه‌گيري كند.

ت-27.   مسئوليت تهيه و تأييد صورتهاي مالي شامل يادداشتهاي توضيحي مربوط به عهده هيئت مديره يا ارکان مشابه آن است. تأييد صورتهاي مالي بايد قبل از تاريخ گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي با‌شد و شواهد مربوط به آن اخذ شود.

ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي (رک: بندهاي 36 و 37)

ت-28.   واحد تجاري ممکن است طبق الزامات قانوني و مقرراتي يا به صورت اختياري اطلاعات ديگري را همراه صورتهاي مالي ارائه كند، که طبق استانداردهاي حسابداري الزامي نيست. براي مثال، چنين اطلاعاتي ممكن است براي توصيف اقلام خاص صورتهاي مالي ارائه شود. چنين اطلاعاتي معمولاً به شكل جداول پيوست يا به صورت يادداشتهاي جداگانه ارائه مي‌شود.

ت-29.   اظهارنظر حسابرس، ساير اطلاعاتي را كه به دليل ماهيت و چگونگي ارائه آن به روشني از صورتهاي مالي قابل تفكيك نيست، دربرمي‌گيرد. براي مثال، مي‌توان به مواردي اشاره داشت كه صورتهاي مالي حاوي يادداشتي درباره ميزان رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي است. همچنين اظهارنظر حسابرس به يادداشتها يا جداول پيوست كه به صورتهاي مالي عطف متقابل داده شده‌اند، تسري مي‌يابد.

ت-30.   زماني كه اظهارنظر حسابرس به ساير اطلاعات تسري مي‌يابد چنانچه اشاره به يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي در بند مقدمه گزارش حسابرسي كافي به نظر برسد، اشاره مشخص به چنين اطلاعاتي در بند مقدمه ضرورت ندارد.

ت-31.   با توجه به قوانين و مقررات يا مفاد قرارداد حسابرسي ممکن است ارائه ساير اطلاعات ضرورت نداشته باشد. ارزيابي حسابرس در مورد تفکيک مناسب ساير اطلاعات حسابرسي نشده از مجموعه اطلاعات حسابرسي شده به عواملي مانند نحوه ارائه اين اطلاعات در مجموعه حاوي صورتهاي مالي و ساير اطلاعات حسابرسي شده، و اينکه آيا ساير اطلاعات عنوان ”حسابرسي نشده“ دارند يا خير، بستگي دارد.

ت-32.   مديريت مي‌تواند با انجام اقداماتي مانند موارد زير نحوه ارائه ساير اطلاعات حسابرسي نشده را که ممکن است اشتباهاً حسابرسي شده محسوب شوند، به نحو مناسب تغيير دهد:

•  حذف هرگونه عطف متقابل بين صورتهاي مالي و جداول پيوست يا يادداشتهاي جداگانه حسابرسي نشده به گونه‌اي كه مرز بين اطلاعات حسابرسي شده و حسابرسي نشده به حد كافي روشن باشد.

•  ارائه ساير اطلاعات حسابرسي نشده به طور مجزا از صورتهاي مالي، يا در شرايطي که اين كار ممكن نيست، قرار دادن همه يادداشتهاي حسابرسي نشده به صورت فشرده در انتهاي يادداشتهاي الزامي صورتهاي مالي و مشخص كردن آنها با عنوان ”حسابرسي نشده“.

ت-33.   اين واقعيت كه ساير اطلاعات، حسابرسي نشده است، مسئوليت حسابرس را در قبال مطالعه آن اطلاعات براي مشخص كردن مغايرتهاي بااهميت احتمالي آن با صورتهاي مالي حسابرسي شده کاهش نمي‌دهد. مسئوليتهاي حسابرس در قبال ساير اطلاعات حسابرسي نشده در استاندارد 720[2] توصيف شده است.

 

پيوست

 

نمونه‌ گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي

مفروضات:

•  مجموعه‌ كاملي از صورتهاي مالي حسابرسي شده است.

•  صورتهاي مالي براي مقاصد عمومي و توسط هيئت مديره واحد تجاري طبق استانداردهاي حسابداري تهيه شده است.

•  حسابرس، علاوه بر حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليتهاي گزارشگري ديگري را نيز طبق قانون به عهده دارد.

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت نمونه (سهامي عام)

گزارش نسبت به صورتهاي مالي

صورتهاي مالي شركت نمونه شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1×13 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا ... توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

مسئوليت حسابرس

مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت نمونه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1×13 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

 

گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي

[شكل و محتواي اين بخش از گزارش حسابرس با توجه به ماهيت ديگر مسئوليتهاي گزارشگري حسابرس، متفاوت خواهد بود.]

[امضاي حسابرس]

[تاريخ گزارش حسابرس]

[نشاني حسابرس- مي‌تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسي نيز درج شود]

 

صفحه     1      2