اتصال به سرور

 

از منوی محیط کار آیتم اتصال به سرور را انتخاب کرده تا پنجره زیر ظاهر شود کلید T را انتخاب تا نام کامپیوترهای موجود در شبکه ظاهر شود. از بین آیتم های موجود نام سیستم سرور را انتخاب و کلید اتصال را بزنید. نرم افزار بسته و دوباره آن را اجرا کنید پس از اجرای مجدد سمت راست پایین صفحه شکل اتصال به سرور ظاهر میشود.