ارتباطات فاکتور به مرکز هزینه

 

برای این منظور از قسمت خرید و فروش ، تنظیمات فاکتورها ،تعریف انواع فاکتور را کلیک کرده و هر فاکتوری را که می خواهید ، مرکز هزینه در آن فاکتور ثبت شود  را انتخاب می کنید و با زدن کلید Crtl+Enter و تیک زدن نمایش مرکز هزینه و کلیک دکمه ذخیره ، این کار را به اتمام می رسانید .

 

در سایر قسمت های نرم افزار از جمله دریافت و پرداخت ها ،عملیات چک می توانید هنگام ثبت عملیات کد مرکز هزینه را نیز انتخاب نمایید .