استهلاک دارایی ها

 

محاسبه استهلاک دارایی ها به پنج روش انجام میگیرد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت

 

روشهاي استهلاک:

 

الف) محاسبه بر حسب زمان

1 .روش خط مستقيم (اقساط مساوي) 

 ب) محاسبه بر حسب محصول

 2.  روش ساعات کارکرد

  3. روش ميزان توليد

ج)روشهاي مبتني بر استهلاک بيشتر در سالهاي اول عمر مفيد و کاهش تدريجي آن

  4. روش مجموعه سنوات

   5. روش نزولي

 

    روش خط مستقيم:

هزينه استهلاک هر دوره = عمر مفيد (سال) /(بهای تمام شده – ارزش اسقاط)

                                                                                              

    روش ساعات کارکرد:

 هزينه استهلاک هر دوره = عمر مفید(برحسب ساعات کارکرد)/(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

                                                                                     

    روش ميزان توليد:

 هزينه استهلاک هر دوره=میزان تولید برآوردی/میزان تولیدواقعی*(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

   

    روش مجموع سنوات:

 هزينه استهلاک هر دوره =مجموع سنوات/عمرمفیدباقیمانده*(بهای تمام شده-ارزش اسقاط)

 

    روش نزولي:

 نرخ استهلاک × ( استهلاک انباشته تا دوره محاسبه - بهاي تمام شده )= هزينه استهلاک هر دوره