حسابداری سیاق

 

سیاق در معنای لغوی به گونه ای از زبان اطلاق میشود که مربوط به ویژگی های گفتمانی کلام یا متن است. در حسابداری اولیه، اطلاعات انجام هر گونه عملیات به صورت سیاق نگهداری میشده است و به اینگونه حسابداری، حسابداری سیاق گفته میشده است

این روش حسابداری به دلیل متوازن نبودن و عدم امکان تهیه گزارش های مدیریتی منسوخ شد.

 

حسابداری دو طرفه

در حسابداری دوبل حسابهای مختلفی وجود دارند که این حسابها یا از نوع بدهکار یا از نوع بستانکار میباشند شناخت و درک حسابها اصل حسابداری را تشکیل میدهند حساب صندوق، حساب ملزومات اداری، هزینه ها، حساب بدهکاران، حساب خرید از نوع بدهکار بوده و حسابهای بستانکاران، فروش، درامد از نوع بستانکار است. افزایش در حسابهای بدهکار، حساب را بدهکار و کاهش آن حساب را بستانکار میکند. افزایش در حسابهای بستانکار حساب را بستانکار و کاهش آن، حساب را بدهکار میکند. در حسابداری دوبل هر عمل حسابداری که آرتیکل نامیده میشود به صورت جا به جایی بین حسابهای بدهکار یا بستانکار ثبت میگردد. پس ثبت هر آرتیکل شامل ثبت تاریخ وقوع فعالیت مالی، ثبت حسابهای بدهکار و بستانکار و شرح عملیات است. در هر آرتیکل ابتدا حساب بدهکار و سپس حساب بستانکار میشود.

 

اصول حسابداری

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها که به اصول حسابداری موسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. در این جا چهار اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:

    اصل بهای تمام شده تاریخی (historical cost Principle)

    اصل همزمانی (Matching Principle)

    اصل تحقق درآمد (Revenue-Recognition Principle)

    اصل افشاء کامل (Full Disclosure Principle)

طبق اصل بها مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمامشده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمامشده هر دارایی ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدتدار جزء بهای تمامشده دارایی محسوب نمی‌شود.

    اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می‌نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:

    مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.

    فرایند کسب سود(The Earning Process)، کامل شده باشد.

طبق اصل تطابق هزینه های انجام شده برای ایجاد درامد باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل شده است منظور شود.همچنین اصل افشا ایجاب میکند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری بطور مناسب و کامل افشا گردد.حسابهای اصلی در حسابداری شامل حسابهای زیر است:

دارایی: منابع اقتصادی است که شرکت انتظار دارد در آینده و بیش از 1دوره ی مالی به وی سود برساند.

بدهی: دین ایجاد شده در گذشته

سرمایه: پول و دارایی و... که تحت مالکیت شرکت است و ادعایی برای آنها از طرف غیر وجود ندارد

درامد و فروش

هزینه و خرید