اعمال پايان سال

 

1- ايجاد سند افتتاحيه

از منوي امکانات و زیرمنوي اعمال آخر سال ، گزینه صدور سند افتتاحيه را انتخاب نماييد.

براي ايجاد سند افتتاحيه بايد ابتدا سال مالي جديد را ايجاد كنيد. مثلاً سال مالي 1386 را ايجاد كنيد (این کار به سادگی از طریق زیرمنوی ایجاد سال مالی جدید که در منوی امکانات قرار دارد انجام میشود). سپس برای صدور سند افتتاحیه به سال مالي 1385 برگردید. يعني  همان سال مالي كه قرار است مانده حسابهاي آن را به سال مالي جديد منتقل کنید.

 

2- ايجاد سند اختتاميه

برای صفر شدن مانده حسابها لازم است که پس از صدور سند افتتاحيه، یک سند اختتامیه نیز صادر کنید. گزینه صدور سند اختتامیه نیز در زیرمنوی اعمال آخر سال از منوی امکانات قرار دارد.

 

3- انتقال چکها و اقساط به سال بعد

گزینه انتقال چکها و اقساط به سال بعد در زیرمنوی اعمال آخر سال از منوی امکانات قرار دارد.با این کار کلیه چکهای فعال و برگشتی به سال مالی بعد منتقل می شود .

 

4- انتقال موجودی انبار به سال بعد

گزینه انتقال موجودی انبار به سال بعد در زیرمنوی اعمال آخر سال از منوی امکانات قرار دارد.با این کار موجودی هر انبار به سال بعد منتقل می شود . برای هر انبار یک فاکتور موجودی اول دوره در سال جدید صادر می شود .