برگشت چکهای دریافتنی

 

از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه برگشت چکهای دریافتنی را كليك كنيد . بقيه كارها مانند چك در جريان وصول مي باشد. با انجام ای عملیات شما قادر خواهید بود ، چکهای دریافت شده توسط اشخاص را برگشت نموده که با این کار شخص صاحب چک مجدد به مبلغ چک بدهکار شده و چک دریافتنی غیر فعال می شود.