تغییر ماه جاری

 

از منوی حقوق و دستمزد ، تغییر ماه جاری را کلیک کرده

 

در این قسمت با تغییر ماه فعال ، ماه فعال حقوق و دستمزد تغییر خواهد کرد و می توانید کارکرد ، ماهی را که در این قسمت معین می کند را وارد نمایید .

نکته : ماه فعال بصورت پیش فرض ماه سیستم می باشد