تغییر کاربر سیستم (F12)

 

تمامی کاربران موظف هستند هنگام شروع کار با نرم افزار با کاربری خود وارد سیستم حسابداری شده و هنگام اتمام کار  میتوانند با زدن کلید F12  دسترسی سیستم را برای بقیه کاربران قطع کنند.