تاريخ‌ اجرا

20 .   اين‌ استاندارد براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ از اول فروردين 1378 و پس‌از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

 

پيـوسـت‌ 1

 

نمونه‌ قرارداد

 

نمونه‌ زير براي‌ قرارداد تنظيم صورتهاي مالي‌ در ارتباط‌ با مطالب‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ مي‌شود‌ كه‌ مي‌تواند برحسب‌ شرايط‌ و نيازهاي‌ هر مورد و در صورت‌ ضرورت‌، با كسب‌ نظر مشاور حقوقي‌ تعديل‌ شود .
 

 

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

قـرارداد تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌

 عطف‌ به‌ درخواست‌ ... (نام‌ واحد اقتصادي‌) ... از اين‌ ... (حسابرس‌) ... براي‌ تنظيم‌ ترازنامه‌ ... (واحد اقتصادي‌) ... در تاريخ‌ ... و صورتهاي‌ سود و زيان‌، سود (زيان‌) انباشته‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ براي‌ سال‌/دوره‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، همراه‌ با يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مربوط‌، اين‌ قرارداد بين‌ ... و ... كه‌ از اين‌ پس‌ به‌ ترتيب‌ "واحد اقتصادي" و "حسابرس" ناميده‌ مي‌شوند، با شرايط‌ زير منعقد مي‌گردد.

 

موضوع‌ قـرارداد

1 .    تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ ياد شده‌ در بالا همراه‌ با گزارش‌ مربوط‌ با هدف‌ ... (براي‌ مثال‌، ارائه‌ به‌ بانك‌) ...

 

تعهدات‌ حسابرس‌

2 .    تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ براساس‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ مديريت‌ شركت‌ و طبق‌ استاندارد حسابرسي‌ "تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌".

3 .    تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌، حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ نيست‌ و بنابراين‌، اطميناني‌ نيز اظهار نمي‌شود. نمونه‌اي‌ از گزارش‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شرح‌ پيوست‌ است‌ (نگاه‌ كنيد به‌ پيوست‌ 2).

4  .   تصريح‌ مبناي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ و هرگونه‌ انحراف‌ آشكار بااهميت‌ از استانداردهاي‌ حسابداري‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تنظيم‌ شده‌ و اشاره‌ به‌ انحراف‌ مزبور در گزارش‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌.

5  .   تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ نمي‌تواند براي‌ مقاصد كشف‌ و افشاي‌ اشتباهات‌، اَعمال‌ غير قانوني‌ يا ساير تخلفات‌، مانند تقلب‌ يا اختلاس‌، قابل‌ اتكا باشد؛ هرچند در صورت‌ برخورد با اين‌ گونه‌ موارد، موضوع‌ به‌ واحد اقتصادي‌ گزارش‌ خواهد شد.

تعهدات‌ واحد اقتصادي‌

6 .    ارائه‌ كليه‌ اطلاعات‌ لازم‌ براي‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ (مانند تراز آزمايشي‌، دفاتر و ...).

7 .    مسئوليت‌ دقيق‌ و كامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ياد شده‌ در بالا و همچنين‌، صورتهاي‌ مالي‌ تنظيم‌ شده‌ توسط‌ اين‌ موسسه‌، با مديريت‌ واحد اقتصادي‌ است‌. ايفاي‌ اين‌ مسئوليت‌ مستلزم‌ حفظ‌ و نگهداري‌ مدارك‌ كافي‌ حسابداري‌، استقرار و اعمال‌ كنترلهاي‌ داخلي‌ مناسب‌ و انتخاب‌ و بكارگيري‌ اصول‌ و روشهاي‌ مناسب‌ حسابداري‌ توسط‌ مديريت‌ واحد اقتصادي‌ است‌.

8 .    عدم‌ استفاده‌ از صورتهاي‌ مالي‌ تنظيم‌ شده‌ براي‌ مقاصدي‌ غير از هدف‌ ياد شده‌ در بند 1 اين‌ قرارداد.

9 .    تامين‌ محل‌ كار، امكانات‌ و تسهيلات‌ مناسب‌ و همچنين‌، همكاري‌ كاركنان‌ واحد اقتصادي‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ مورد نياز براي‌ انجام‌ هرچه‌ بهتر موضوع‌ قرارداد.

10 .   پرداخت‌ بموقع‌ صورتحسابهاي‌ حق‌الزحمه‌.

حـق‌الـزحمـه‌

11 .   مبناي‌ تعيين‌ حق‌الزحمه‌، مدت‌ كاركرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ كار است‌ كه‌ متناسب‌ با پيشرفت‌ كار، صورتحساب‌ مي‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتي‌ هريك‌ از حسابرسان‌ برحسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتيجه‌، ميزان‌ مسئوليتي‌ كه‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسيهاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ كار مستقيم‌، ساير هزينه‌هاي‌ مستقيم‌ (از قبيل‌ هزينه‌هاي‌ فوق‌العاده‌ ماموريت‌ خارج‌ از مركز و اياب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصيص‌، در مجموع‌ به‌ ميزان‌ ... ريال‌ براورد مي‌شود.

سـايـر مـوارد

12 .   اين‌ قرارداد از تاريخ‌ مبادله‌ تا .......... اعتبار دارد.

13 .   هرگونه‌ اختلاف‌ طرفين‌ قرارداد در اجراي‌ مفاد آن‌، از طريق‌ هياتي‌ سه‌ نفره‌ متشكل‌ از نماينده‌ واحد اقتصادي‌، نماينده‌ حسابرس‌ و يك‌ شخص‌ مورد قبول‌ دو طرف‌، حل‌ و فصل‌ خواهد شد.

14 .   اين‌ قرارداد در 14 ماده‌ و در 2 نسخه‌ كه‌ هر دو نسخه‌ در حكم‌ واحد است‌، تنظيم‌ و در تاريخ‌ ..................... به‌ امضاي‌ طرفين‌ قرارداد رسيده‌ است‌ .

  

 واحد اقتصادي‌                               حسابرس‌ 

 

 

پيوست‌ 2

 

نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

الف‌ ـ  نمونه‌ گزارش‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ (استاندارد)

 

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

 

 

 

 گزارش‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌

 به‌ ... (هيات‌ مديره‌ شركت‌ نمونه‌) ...

 

    ترازنامه‌ شركت‌ نمونه‌ در تاريخ‌ 31 خرداد ××13 و صورتهاي‌ سود و زيان‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور توسط‌ اين‌ موسسه‌، براساس‌ اطلاعاتي‌ كه‌ مديريت‌ ارائه‌ كرده‌، طبق‌ استاندارد حسابرسي‌ "تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي" تنظيم‌ شده‌ است‌. مسئوليت‌ اين‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مديريت‌ شركت‌ نمونه‌ است‌. تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌، حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ نيست‌ و اين‌ موسسه‌ نيز صورتهاي‌ مالي‌ ياد شده‌ در بالا را حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ نكرده‌ است‌ و بنابراين‌، اطميناني‌ درباره‌ آنها اظهار نمي‌كند.

 

 

تاريخ‌                                       موسسه‌ حسابرسي‌ ...

 

 

ب‌ ـ  نمونه‌ گزارش‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌ حاوي‌ بند تاكيد بر انحراف‌ آشكار از استاندارد حسابداري‌ 

 

 

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

 
 

گزارش‌ تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌

 به‌ ... (هيات‌ مديره‌ شركت‌ نمونه‌) ...      

 

           ترازنامه‌ شركت‌ نمونه‌ در تاريخ‌ 31 خرداد ××13 و صورتهاي‌ سود و زيان‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور توسط‌ اين‌ موسسه‌، براساس‌ اطلاعاتي‌ كه‌ مديريت‌ ارائه‌ كرده‌، طبق‌ استاندارد حسابرسي‌ "تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌" تنظيم‌ شده‌ است‌. مسئوليت‌ اين‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مديريت‌ شركت‌ نمونه‌ است‌. تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌، حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ نيست‌ و اين‌ موسسه‌ نيز صورتهاي‌ مالي‌ ياد شده‌ در بالا را حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ نكرده‌ است‌ و بنابراين‌، اطميناني‌ درباره‌ آنها اظهار نمي‌كند.

           همان‌گونه‌ كه‌ در يادداشت‌ شماره‌ ×× همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تشريح‌ شده‌، آثار ناشي‌ از قرارداد اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ داراييهاي‌ ثابت‌ برخلاف‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، در صورتهاي‌ مالي‌ انعكاس‌ نيافته‌ است‌.

 

تاريخ‌                                       موسسه‌ حسابرسي‌  ...

 

صفحه     1     2