تنظیم محاسبات

 

از منوی حقوق و دستمزد  ،تنظیم محاسبات را کلیک کرده تا پنجره زیر را مشاهده نمایید .

 

 

نام فیلد های محاسباتی و معادل فارسی آنها

 

 توضیحات                                                              فیلد های حقوق و دستمزد

حقوق روزانه :                                                                      DailyTip 

 تعداد ساعات اضافه کاری :                                                     Addwork

حق اولاد (همان مبلغ وارد شده در حکم کارگزینی)                                Child

حق مسکن (همان مبلغ وارد شده در حکم کارگزینی)                           Home 

خوار و بار (همان مبلغ وارد شده در حکم کارگزینی)                         KharBar 

آیتم حقوق 1 (همان مبلغ وارد شده در حکم کارگزینی)                                 F1

0

.

آیتم حقوق 6 (همان مبلغ وارد شده در حکم کارگزینی)                                 F6

حقوق روزانه * تعدادروزهای کارکرد :                                    Dailymoney

مبلغ پرداختنی خوار وبار نسبت به کارکرد ماهانه   : KharBarMoney            

مبلغ پرداختنی حق اولاد نسبت به کارکرد ماهانه :                      ChildMoney

مبلغ پرداختنی حق مسکن نسبت به کارکرد ماهانه   :                   HomeMony

مبلغ پرداختنی آیتم حقوقی اول نسبت به کارکرد ماهانه   :                 F1Money

.

.

.

مبلغ پرداختنی آیتم حقوقی ششم نسبت به کارکرد ماهانه   :              F6Money

مبلغ اضافات 1 در قسمت کارکرد ماهانه                                           FAdd1

.

.

مبلغ اضافات  3 در قسمت کارکرد ماهانه                                          FAdd3

مبلغ کسورات  1 در قسمت کارکرد ماهانه                                        FSUB1

.

مبلغ کسورات  3 در قسمت کارکرد ماهانه                                        FSUB3

مبلغ سایر اضافات                                                                 OtherAdd

مبلغ سایر کسورات                                                                AtherSub

مبلغ کسر شده به عنوان وام در کارکرد ماهانه                                   Loan   

مبلغ کسر شده به عنوان مساعده در کارکرد ماهانه                       Mosaede   

مبلغ کسر شده به عنوان وام در کارکرد ماهانه                                   Loan   

فرمول های مورد نیاز

جهت گرد کردن محاسبات     =      ( 0  , مقدارمحاسباتی )   Round

         ]    (0 ,4/1 * Add work  ) Round  : مثال ]

 

فرمول محاسبه مشمول بیمه و مالیات

چنانچه بخواهید مبلغ مشمول بیمه یا مالیات تغییر کند باید فرمول آنها را تغییر دهید ، به عنوان  مثال بخواهید یکی از آیتمهای حقوقی 6 گانه را به فرمول اضافه نمایید و یا یکی از عوامل حقوقی را مانند حق اولاد از فرمول مشمول بیمه حذف نمایید.

مثال : فرمول محاسبه مشمول بیمه که آیتم 1 و2 در آن قرار داشته باشد و حق اولاد در آن حذف شده :

DailyMoney+KharBarMoney +HomeMoney+F1Money+F2Money