الف‌. كاربرگ‌ نحوه‌ محاسبه‌ و انعكاس‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌

شــرح

1

2

3

4

5

جمع

انعکاس در صورتهاي مالي

ترازنامه

صورت سود و زيان

درآمد شناسايي‌ شده‌ دوره‌ (ارزش‌ كار انجام‌ شده‌)

    145

    520

  380

  200

  55

  1300

 

درآمد پيمان‌                                                         1300

هزينه‌ شناسايي‌ شده‌ دوره‌

  (110)

  (450)

(350)

(250)

(55)

(1215)

 

بهاي تمام شده پيمان                                    (                                    1285)

زيان‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ شناسايي‌ شده‌

ــ

ــ

ــ

(40)

(30)

(70)

 

 

سود (زيان‌) ناخالص‌

    35

    70

  30

(90)

(30)

15

 

سود ناخالص                                                        15

مخارج‌ تحمل‌شده‌ انباشته‌ پيمان‌

    110

    510

  450

  250

  100

1420

 

 

هزينه‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ انباشته‌ پيمان‌

  (110)

  (450)

(350)

(250)

(55)

(1215)

 

 

مانده‌ ذخيره‌ زيان‌ قابل‌ پيش‌بيني‌

ــ

ــ

ــ

(40)

(30)

ــ

 

 

ب .      نحوه‌ افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ به‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌

        نمونه‌اي‌ از رويه‌ مربوط‌ به‌ شناسايي‌ درآمد پيمان‌ طي‌ دوره‌ و روش‌ تعيين‌ ميزان‌ تكميل‌ پيمان‌ درجريان‌ پيشرفت‌ به‌ قرار زير است‌:

        1 . ب‌ .   رويه‌ شناسايي‌ درآمد پيمان‌ طي‌ دوره‌

درآمد پيمان‌، بيانگر ارزش‌ كار انجام‌ شده‌ طي‌ سال‌ مي‌باشد كه‌ با توجه‌ به ميزان‌ تكميل‌ پيمان‌ طبق‌ روش‌ مندرج‌ در بند زير محاسبه‌ گرديده‌ و درنتيجه‌ دربرگيرنده‌ مبالغ‌ صورت‌ وضعيت‌ نشده‌ نيز مي‌باشد. جهت‌ كليه‌ زيانهاي‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ تا تكميل‌ هر پيمان‌ ذخيره‌ لازم‌ محاسبه‌ و در حسابها منظور مي‌شود.

        2 . ب‌ .   روش‌ تعيين‌ ميزان‌ تكميل‌ پيمان‌

ميزان‌ تكميل‌ پيمان‌ با استفاده‌ از نسبت‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ پيمان‌ جهت‌ كار انجام‌ شده‌ تا تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌ براورد كل‌ مخارج‌ پيمان‌ تعيين‌ مي‌شود.

 

ج‌ .       نحوه‌ افشاي‌ اقلام‌ مرتبط‌ با پيمانهاي‌ بلندمدت‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌

1 . ج .     يادداشت‌ پيمان‌ درجريان‌ پيشرفت‌

وضعيت‌ پيمانهاي‌ درجريان‌ پيشرفت‌ در تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

 

 

 

 

 

مانده در 29/12/2×13

مانده در 29/12/1×13

پيمان

كل‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ انباشته‌تاتاريخ‌ ترازنامه‌

هزينه‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ انباشته‌تا تاريخ‌ ترازنامه‌

مانده‌ مخارج‌

مانده‌ذخيره‌زيان‌ قابـل‌ پيش‌بيني‌

پيمان‌ درجريان‌پيشرفت

ذخيـره‌ زيـان‌ قابل‌ پيش‌بيني‌

پيمان درجريان‌پيشرفت ‌

ذخيره‌ زيان‌ قابل‌پيش‌بيني

1

        110

        (110)

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

2

        510

        (450)

    60

ــ

     60

ــ

ــ

ــ

3

        450

        (350)

    100

ــ

     100

ــ

ــ

ــ

4

        250

        (250)

ــ

(40)

ــ

(40)

ــ

ــ

5

        100

        (55)

    45

(30)

     15

ــ

ــ

ــ

 

     1420

     (1215)

  205

(70)

   175

(40)

ــ

ــ

 

2 . ج‌ .     يادداشتهاي‌ مرتبط‌ با بدهي‌ كارفرمايان‌ بابت‌ صورت‌حسابهاي‌ صادره‌ و سپرده‌هاي‌ مكسوره‌، مبلغ‌ قابل‌ بازيافت‌ پيمانها و پيش‌دريافتها

طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ ” نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌“، با توجه‌ به‌ ماهيت‌ يا ميزان‌ پيمانهاي‌ درجريان‌ پيشرفت‌، صورت‌ريز اقلام ‌تشكيل‌دهنده‌ سرفصلهاي‌ فوق‌ به‌ همراه‌ ساير اطلاعات‌ لازم‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ارائه‌ مي‌شود.

صفحه      1                3