21 .   كمكهاي‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ جهت‌ تحصيل‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ كه‌ عموماً به‌ صورت‌ بنيادي‌ بر عمليات‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و فعاليت‌ واحد تجاري‌ مؤثر مي‌باشد در اغلب‌ موارد طبق‌ رويه‌ حسابداري‌ مندرج‌ در قوانين‌ و مقررات‌ آمره‌ مستقيماً در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ تحت‌ عناويني‌ از قبيل‌ ” افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌“ يا ” سرمايه‌ اهدايي‌“ منعكس‌ مي‌شود.

نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌

22 .   آن‌ گروه‌ از كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ كه‌ به موجب‌ مقررات‌ اين‌ استاندارد مستلزم‌ شناسايي‌ به عنوان‌ درآمد دوره‌ است‌، باتوجه‌ به‌ هدف‌ كمك‌ و ارتباط‌ يا عدم‌ ارتباط‌ آن‌ با فعاليت‌ اصلي‌ واحد تجاري‌ حسب‌ مورد، به عنوان‌ درآمد عملياتي‌ يا غير عملياتي‌ و درصورت‌ اهميت‌ به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ مي‌شود. به‌ علت‌ تنوع‌ ماهيت‌ كمكهاي‌ مزبور، اين‌ استاندارد نحوه‌ طبقه‌بندي‌ تفصيلي‌ كمكهاي‌ دريافتي‌ را مشخص‌ نمي‌كند، زيرا اين‌ امر مستلزم‌ بررسي‌ و قضاوت‌ در مورد شرايط‌ و نوع‌ كمك‌ دريافتي‌ است‌. با اين حال‌ در مواردي‌ كه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ در قالب‌ يارانه‌ جهت‌ جبران‌ بخشي از بهاي‌ تمام‌ شده‌ محصول‌ و يا جبران‌ عدم‌النفع‌ ناشي‌ از فروش‌ محصول‌ به قيمتهاي‌ معين‌ پرداخت‌ گردد، اين‌ كمكها به‌ ترتيب‌ به‌ صورت‌ كسر از بهاي‌ تمام‌ شده‌ كالاي‌ توليد شده‌ و افزايش‌ مبلغ‌ فروش‌ در صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ منعكس‌ مي‌شود.

ساير موارد افشا

23 .     موارد زير درارتباط‌ با كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ بايد در صورتهاي‌ مالي‌ افشا شود :

الف .   رويه‌ حسابداري‌ مربوط‌ به‌ كمك‌ بلاعوض‌ شامل‌ نحوه‌ ارائـه‌ آن‌.

ب‌  .    اثر كمكهاي‌ بلاعوض‌ برنتايج‌ دوره‌ جاري‌ و دوره‌هاي‌ آتي‌ و وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌.

ج    .    در مواردي‌ كه‌ كمك‌ دولت‌ به‌ شكلي‌ غير از كمكهاي‌ بلاعوض‌ بوده‌ و اثرات‌ با اهميتي‌ بر نتايج‌ دوره‌ داشته‌ باشد، ماهيت‌ و درصورت‌ قابليت‌ اندازه‌گيري‌، براوردي‌ از اثرات‌ اين‌گونه‌ كمكها.

د‌    .    بدهيهاي‌ احتمالي‌ مربوط‌ به‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ قابل‌ استرداد.

24 .   در مواردي‌ كه‌ نتايج‌ دوره‌ به‌گونه‌اي‌ با اهميت‌ تحت‌ تأثير كمك‌ بلاعوض‌ قرار مي‌گيرد يا انتظار مي‌رود نتايج‌ دوره‌هاي‌ آتي‌ از بابت‌ شناخت‌ تدريجي‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ قبلي‌ به‌گونه‌اي‌ با اهميت‌ تحت‌ تأثير قرار گيرد، براي‌ درك‌ صورتهاي‌ مالي‌، افشاي‌ اثرات‌ اين‌ كمكها بر عملكرد مالي‌ و وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ و ماهيت‌ و ميزان‌ هريك‌ از آنها ضروري‌ است‌.

25 .   دوره‌ يا دوره‌هايي‌ كه‌ طي‌ آن‌ كمك‌ بلاعوض‌ در صورت‌ سود و زيان‌ منظور مي‌شود (با توجه‌ به‌ عملي‌ بودن‌ موضوع‌ از نقطه‌ نظر تعدد و تنوع‌ كمكهاي‌ دريافتي‌) لازم‌ است‌ افشـا گردد. معمولاً، اشـاره‌ كلي‌ به‌ دوره‌هايي‌ كـه‌ در آن‌ كمكهـاي‌ دريافت‌ شـده‌ قبلي‌،
به‌ سود و زيان‌ منظور خواهد شد، كفايت‌ مي‌كند.

26 .   در مورد كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرپولي‌ كه‌ مباني‌ ارزشيابي‌ آن‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ آمره‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌، هرگاه‌ كاربرد مباني‌ مذكور منجر به‌ ارزشيابي‌ داراييهاي‌ اهدايي‌ به‌ ارزشي‌ كمتر از ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ شود، موضوع‌ بايد در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ و در صورت‌ امكان‌ همراه‌ با اثرات‌ مالي‌ آن‌ افشا گردد.

تاريخ‌ اجرا

27 .     الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌

28 .   به‌ استثنـاي‌ موارد منـدرج‌ در بندهـاي‌ 9، 19 و 20، با اجـراي‌ الزامـات‌ ايـن‌ استانـدارد مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 20 با عنوان‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و افشاي‌ كمكهاي‌ دولت نيز رعايت‌ مي‌شود.

 

پيوست

فهرست‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و نحوه‌ حسابداري‌ آن‌

      اين‌ پيوست‌ بخشي از استاندارد حسابداري‌ محسوب‌ نمي‌شود و تنها منعكس‌كننده‌ برخي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ به‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ است‌ كه‌ در متن‌ قوانين‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌. نمونه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌، ليست‌ جامعي‌ را تشكيل‌ نمي‌دهد.

رديف‌

نـوع‌ كمـك‌

قوانين‌ حاكم‌بركمك‌

شماره‌ ماده‌ قانوني‌

رويـه‌حسابداري‌مندرج‌ درقوانين‌ منطبق‌براستانداردهاي‌ حسابداري‌

نحوه‌ ارزش‌ گذاري‌ كمك‌

1 .

انتقـال‌ بلاعوض‌ امـوال‌ منقـول‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ به‌ شركتهايي‌ كه‌ 100% سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ با ارزش‌ بيش از يك‌ ميليون‌ريال‌.

قانـون‌ محاسبـات‌ عمومـي‌

108

حساب‌ افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌ در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

ارزيابي‌ كارشناس‌ منتخب‌

2 .

انتقال‌ بلاعوض‌ اموال‌ غيرمنقول‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ به‌ شركتهايي‌ كه‌ 100% سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌.

قانـون‌ محاسبـات‌ عمومـي‌

117

حساب‌ افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌ در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

ارزيـابـي‌ كارشنـاس‌ منتخـب‌ (يا ارزش‌ دفتري‌)

3 .

كمكهاي‌ دريافتي‌ از بابت‌ وجوه‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در مورد طرحهاي‌ انتفاعي‌.

قانـون‌ محاسبـات‌ عمومـي
‌قانـون‌ برنامـه‌ و بودجـه‌

113

33

حساب‌ افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌ در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

ارزش‌ كارشناسي‌ يا هزينه‌ انباشته‌ حسابهاي‌ مستقل‌ طرحهاي‌ عمراني‌

4 .

زمينهاي‌ بلاعوض‌ انتقالي‌ به‌/توسط‌ سازمان‌ زمين‌ شهري‌

قانون‌ سازمان‌ زمين‌ شهري‌

 

حساب‌ سرمايه‌ اهدايي‌ در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

ارزش‌ منصفانه‌

5 .

زمينهاي‌ اهدايي‌ از طريق‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و شركتهاي‌ وابسته‌

قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلهـا

37

حساب‌ سرمايه‌ اهدايي‌ در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

ارزش‌ منصفانه‌

 

صفحه      1       2