دفتر حساب های کل

 

از منوی حسابداری ، گزارشات ، منوی دفتر حساب های کل  را کلیک کرده .

در پنجره نمایش داده شده ، حساب کل مورد نظر را انتخاب نموده سپس کلید تاٌیید را بزنید. در این گزارش جمع بدهکاری و بستانکاری کلیه حسابهای مربوط به حساب کل انتخاب شده را به تفکیک سند ها محاسبه و نمایش داده می شود. در صورتی که در پنجره ابتدایی تیک جمع حساب های کل در یک روز را بزنید ، جمع بدهکاری و بستانکاری را در هر روز محاسبه می کند.