دفتر روزنامه در سطح کل

 

از منوی حسابداری ، گزارشات ، منوی دفتر روزنامه  در سطح کل را کلیک کرده . در این گزارش جمع بدهکاری و جمع بستانکاری حساب های کل ، حساب های  درج شده در هر سند را به تفکیک هر سند نمایش می دهد .

  •  در صورتی که تیک جمع حساب های کل در یک روز را بزنید گزارش به تفکیک روز تهیه می شود یعنی جمع بدهکاری و جمع بستانکاری حساب های کل در یک روز را در گزارش محاسبه می کند (جهت تهیه دفاتر قانونی)