صدور فاکتورهای امانت پرداختنی و دریافتنی

 

در صورتی که کالایی را به صورت امانی به شخصی بدهید از فاکتور امانت پرداختنی استفاده می کنید . و در صورت دریافت کالا از شخصی به صورت امانی از امانت دریافتنی استفاده می نمایید . همچنین هنگامی که کالایی که به شخصی امانت داده اید و سپس بخواهید آن کالا را باز پس گیرید از امانت دریافتنی استفاده می کنید . فاکتور امانت پرداختنی نیز برای پس دادن کالای امانت گرفته استفاده می شود .

نکته : هنگام بستن سال مالی و ایجاد سال مالی جدید کاردکس فاکتورهای امانی به سال جدید انتقال پیدا می کند ، البته تاثیری در موجودی کالاها در سال مالی جدید نخواهد گذاشت و فقط جهت گزارش کالاهای امانی می باشد .