صدور فاکتور اضافات و کسورات

 

برای تغییر در موجودی کالاهای انبار از این فاکتورها استفاده می کنید. به عنوان مثال در صورتی که موجودی یک کالا در سیستم کمتر از موجودی واقعی آن باشد و بخواهید تعداد آن را افزایش دهید از فاکتور اضافات استفاده می کنید . همچنین بعنوان مثال در صورتی که یک کالا دارای ضایعات باشد و بخواهید موجودی آن را کاهش بدهید از فاکتور کسورات استفاده می نمایید.صدور این فاکتورها نیز مانند صدور فاکتور فروش می باشد که قبلا توضیحات لازم را داده ایم.