صدور فاکتور تولید و مصرف

 

برای اعلام تولید کالایی که برای آنها فرمول تولید در قسمت انبار تعریف کرده اید از فاکتور تولید استفاده می شود ، در قسمت انبار داری ، تعریف فرمول تولید نحوه کار بار این فاکتور توضیح داده شده است .

فاکتور مصرف صرفاٌ جهت نمایش می باشد و با صدور فاکتور تولید به صورت اتوماتیک توسط سیستم صادر می شود.

نکته : توصیه می شود هرگز به صورت دستی فاکتور مصرف را صادر نکنید و برای کسر کردن موجودی کالا از فاکتور کسورات استفاده نمایید .