صدور فاکتور خرید

 

فاکتورخرید را درپنجره انتخاب فاکتور ، انتخاب می کنیم و پنجره ای به شکل زیر باز میشود، آنگاه برای صدور فاكتورخرید  کاملاٌ مانند فاکتور فروش عمل می نماییم ، در قسمت قبل صدور فاکتور فروش را توضیح دادیم .

در قسمت فاکتور خرید شما می توانید ، شماره فاکتور فروش فروشنده را در قسمت شماره وارد نمایید . این شماره در گزارش کارت حساب و ریزگردش کالا قابل مشاهده می باشد . همچنین در قسمت جستجوی فاکتورها نیز می توانید این شماره را جستجو نمایید .