صدور فاکتور موجودی اول دوره

 

فاکتورموجودی اول دوره را درپنجره انتخاب فاکتور ، انتخاب می کنیم و پنجره ای به شکل زیر باز میشود، آنگاه برای صدور فاكتورموجودی اول دوره  کاملا مانند فاکتور فروش عمل می نماییم ، در قسمت قبل صدور فاکتور فروش را توضیح دادیم .هنگام نصب سیستم و تعریف کالاها ، برای اینکه موجودی موجود در انبارها را در سیستم وارد نماییم باید از این فاکتور استفاده نماییم .

نکته : توجه داشته باشید که موجودی هر انبار را در فاکتور جداگانه ای وارد نمایید