افشا

46 .     اطلاعات زیر باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شود :

الف .   رویه شناسايى درآمد حق بيمه و حق بیمه عاید نشده ( اعم از بیمه‌های مستقیم و بیمه‌های اتکایی)،

ب  .    رویه شناسایی هزینه حق بیمه بیمه های اتکایی واگذاری، و

ج    .    نحوه محاسبه ذخیره خسارت معوق و ذخیره تکمیلی.

47 .     اقلام زير بايد در متن ترازنامه افشا شود:

الف .    مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان،

ب  .    مطالبات از بیمه‌گران اتکایی،

ج    .    بدهى خسارت معوق،

د    .    بدهى به بيمه‌گران اتكايى،

ﻫ     .    حق بيمه عاید نشده، و

و     .    ذخیره تکمیلی.

48 .     اقلام زير بايد در متن صورت سود و زيان افشا شود:

الف .   درآمد حق بيمه (مستقیم و اتکایی قبولی)،

ب  .    درآمد بازیافت خسارت از بيمه‌گران اتكايى،

ج    .    هزينه خسارت بيمه‌هاي مستقيم و اتکایی قبولی، و

د    .    هزينه حق بيمه اتکايي واگذارى.

49 .   اجزاى تشكيل‌دهنده اقلام ذكر شده در بندهاى 47 و 48 در يادداشتهاى توضيحى افشا مي‌شود.

تاریخ اجرا

50 .      الزامات این استاندارد در‌مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

51 .   هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در رابطه با بیمه‌های عمومی، استاندارد خاصی تدوین نکرده است، اما در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 با عنوان ” قراردادهای بیمه“ چارچوبهای کلی در‌ مورد تعریف بیمه و فعالیتهای بیمه‌ای ارائه کرده است.

 

پیوست شماره 1

نمونه صورتهای مالی

 

این پیوست به‌منظور آشنایی با نحوه اجرای بعضی از الزامات استاندارد حسابداری شماره 28 تهیه شده است و بخشی از استاندارد محسوب نمی‌شود.

در این پیوست صورتهای مالی اساسی همراه با برخی از یادداشتهای توضیحی لازم برای تشریح کاربرد الزامات این استاندارد ارائه شده است. صورتهای مالی نمونه مندرج در این پیوست، اطلاعات مربوط به فعالیتهای بیمه زندگی را دربر نمی‌گیرد. این نمونه دربرگیرنده بخشی از صورتهای مالی است و نباید به‌عنوان یک مجموعه کامل و جامع درنظر گرفته شود.

 

پیوست شماره1 (ادامه)

شركت سهامي بيمه نمونه

ترازنامه

در تاريخ 29 اسفند 2×13

                                                                                                                                                                                                                                                                 

داراييها

يادداشت

29/12/2×13

(تجديدارائه شده) 29/12/1×13

بدهيها و حقوق‌ صاحبان سهام

يادداشت

29/12/2×13

(تجديد ارائه شده)

29/12/1×13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

داراییهای جاري:

 

 

 

بدهيهاي جاري:

 

 

 

موجودي نقد

 

379ر41

661ر25

                    بدهي خسارات معوق

 

347ر50

643ر38

سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت

 

836ر94

359ر79

بدهي به بيمه‌گران اتکايي

 

754ر49

226ر31

مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان

 

347ر86

494ر80

ساير حسابها و اسناد پرداختني

 

105ر24

953ر22

مطالبات از بيمه‌گران اتکايي

 

286ر17

114ر9

حق بيمه عايد نشده

 

904ر130

243ر85

سايرحسابها و اسناد دريافتني

 

142ر78

832ر104

ذخيره تکميلي

 

430ر22

174ر19

سفارشات و پيش‌پرداختها

 

142ر5

827ر6

ذخيره ماليات

 

150ر12

221ر48

جمع داراييهاي جاري

 

132ر323

287ر306

سود سهام پرداختني

 

240ر29

589ر41

داراییهاي غيرجاري:

 

 

 

جمع بدهيهاي جاري

 

930ر318

049ر287

داراییهاي ثابت مشهود

 

135ر76

604ر73

بدهيهاي غيرجاري :

 

 

 

دارایيهاي نامشهود

 

109ر4

927ر3

تسهيلات مالي دريافتي بلندمدت

 

938ر9

800ر8

سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت

 

089ر331

658ر221

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان

 

551ر14

747ر11

سايرداراييها

 

 

366ر64

826ر53

جمع بدهيهاي غيرجاري

 

 

489ر24

547ر20

جمع داراييهای غيرجاري

 

699ر475

015ر353

جمع بدهیها

 

419ر343

596ر307

 

 

 

 

حقوق صاحبان سهام:

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه

 

000ر400

000ر310

 

 

 

 

اندوخته قانوني

 

033ر22

000ر21

 

 

 

 

ساير اندوخته‌ها

 

182ر13

281ر9

 

 

 

 

سود انباشته

 

197ر20

425ر11

 

 

 

 

جمع حقوق صاحبان سهام

 

412ر455

706ر351

جمع دارايیها

 

831ر798

302ر659

جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

 

831ر798

302ر659

 
يادداشتهاي توضيحي … تا … مندرج در صفحات … تا … ، جزء لاينفک صورتهاي مالي است.

صفحه      1       2             4            6       7