خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت … - شناسایی درآمد حق بیمه و بازیافت خسارت از محل بیمه‌های اتکایی

به‌استثنای بیمه مهندسی و باربری، در سایر رشته‌های بیمه‌ای درآمد حق بيمه از تاريخ شروع پوشش بيمه‌اي و بطور يکنواخت در طول دوره بيمه‌نامه (براي بيمه‌نامه‌هاي مستقيم) و در طول دوره پذيرش غرامت (براي بيمه‌هاي اتکايي) شناسايي می‌شود. در بیمه‌های مهندسی و باربری که الگوی وقوع خطر در طول دوره بیمه نامه یکنواخت نیست، درآمد حق بيمه متناسب با الگوي وقوع خطر براوردي، شناسايي می‌شود. ضمناً بخشي از حق بيمه مرتبط با بيمه‌هاي صادره طي دوره مالي که قابل انتساب به پوشش خطر بعد از پايان دوره مالي است به‌عنوان حق بيمه عايد نشده شناسايي می‌شود. براي محاسبه حق بيمه عايد نشده، در مواردي که حق بيمه متناسب با گذشت زمان به‌عنوان درآمد شناسايي می‌شود، از روش فصلي  استفاده می‌شود.

همچنين مبالغ دريافتي و قابل دریافت از بيمه‌گر اتکايي بابت بازیافت خسارت واقع شده همزمان با شناسایی هزینه خسارات مربوط، به عنوان درآمد شناسايي می‌شود.

 

یادداشت … - شناسایی درآمد کارمزد و مشارکت در منافع اتکایی

درآمد کارمزد طبق شرایط بیمه‌نامه در زمان شروع پوشش بیمه‌ای شناسایی می‌شود. همچنین درآمد مشارکت در منافع حاصل از بیمه‌های اتکایی در زمان مشخص شدن نتایج عملیات بیمه‌های اتکایی، به‌عنوان درآمد شناسایی می‌شود.

 

یادداشت … - شناسایی هزینه خسارت

در بیمه‌های مستقیم هزینه خسارت معمولاً پس از گزارش وقوع خسارت از سوی بیمه‌گذار و انجام رسیدگیهای لازم توسط کارشناسان شرکت در حسابها شناسایی می‌شود. ضمناً بابت خسارت واقع شده‌ای که پرداخت نشده است و خسارت واقع شده‌ای که گزارش نشده است نیز با توجه به تجربیات گذشته و آخرین اطلاعات موجود، ذخیره مورد نیاز براورد و شناسایی می‌شود. در صورت لزوم، بابت بدهی خسارت معوق براساس اطلاعاتی که پس از شناخت اولیه بدست می‌آید، تعدیل صورت می‌گیرد و اثرات ناشی از این تعدیل در صورت سود و زیان دوره منظور می‌شود. در بیمه‌های اتکایی قبولی نیز هزینه خسارات براساس گزارشهای دریافتی از بیمه‌گر مستقیم شناسایی می‌شود.

یادداشت … - ذخیره تکمیلی

برای هر رشته از فعالیتهای بیمه‌ای که انتظار می‌رود حق بیمه عاید نشده آنها برای پوشش خسارت مورد انتظار و هزینه‌های مربوط در دوره منقضی نشده کافی نباشد، ذخیره تکمیلی در نظر گرفته می‌شود.

 

یادداشت … - مخارج تحصیل

مخارج تحصیل یا تمدید بیمه‌نامه‌ها نظیر کارمزد پرداختی به نمایندگان، مخارج صدور بیمه‌نامه‌ها و سایر مخارج مربوط، در زمان وقوع به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

 

یادداشت … - مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان

 

2×13

1×13

 

ميليون ريال

ميليون ريال

بيمه‌گذاران

  222ر80

  263ر75

نمايندگان

  125ر10

  831ر8

 

  347ر90

  094ر84

ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول

(000ر4)

(600ر3)

 

  347ر86

  494ر80

 

یادداشت … - مطالبات از بیمه‌گران اتکایی

 

2×13

1×13

 

ميليون ريال

ميليون ريال

شرکتهاي بيمه داخلي

  117ر15

  231ر8

شرکتهاي بيمه خارجي

  569ر3

  183ر2

 

  686ر18

  414ر10

ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول

(400ر1)

(300ر1)

 

  286ر17

  114ر9

 

 

یادداشت … - بدهی خسارت معوق

 

2× 13

 

1×13

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش‌سوزي

570ر10

 

194ر5

باربري

119ر7

 

725ر4

بدنه اتومبيل

215ر6

 

211ر7

شخص ثالث

927ر11

 

504ر8

مسئوليتهاي مدني

273ر3

 

670ر3

مهندسي

424ر8

 

212ر6

ساير

819ر2

 

127ر3

 

    347ر50

 

   643ر38

 

 

یادداشت … - بدهی به بیمه‌گران اتکایی

 

2× 13

 

1×13

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

شرکتهاي بيمه داخلي

638ر40

 

811ر23

شرکتهاي بيمه خارجي

116ر9

 

415ر7

 

754ر49

 

226ر31

 

 

یادداشت … - حق بیمه عاید نشده

 

2× 13

 

1×13

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش‌سوزي

280ر25

 

947ر20

باربري

452ر26

 

520ر18

بدنه اتومبيل

115ر29

 

806ر23

شخص ثالث

074ر10

 

911ر6

مسئوليتهاي مدني

253ر7

 

085ر2

مهندسي

930ر26

 

407ر11

ساير

800ر5

 

567ر1

 

904ر130

 

  243ر85

 

 

 

یادداشت … - ذخیره تکمیلی

 

2×13

 

1×13

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

شخص ثالث

  806ر15

 

  638ر14

سایر

  624ر6

 

  536ر4

 

  430ر22

 

  174ر19

 

یادداشت … - درآمد حق بیمه

 

2×13

 

1×13

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

بيمه‌‌هاي مستقيم

  405ر297

 

  049ر219

بيمه‌هاي اتکايي قبولي

  806ر86

 

  916ر73

 

  211ر384

 

  965ر292

صفحه      1       2             4            6       7