کارت حساب گروهی

 

از منوي حسابداري قسمت گزارشات ویژه گزینه کارت حساب گروهی را انتخاب كرده . فرمی مانند تصویر زیر مشاهده می شود.

 

 

در این قسمت درصورتی که حساب ها تا سطح معین تعریف شده است . تیک ، فیلتر کارت حساب ما بین حسابهای معین ، را کلیک کرده و در صورتی که حساب های خود را تا سطح تفصیلی تعریف کردید ، تیک فیلتر کارت حساب مابین حساب های تفصیلی ، را کلیک کرده. سپس ابتدا حساب کل مورد نظر را انتخاب نمایید ، و حساب معین زیر مجموعه حساب کل انتخاب شده را وارد نمایید ، حال باید کد حساب های تفصیلی را که می خواهید کارت حساب آنها را مشاهده نمایید انتخاب نمایید . ( برای جستجوی حساب کل ، معین و یا تفصیلی از کلیدی که در سمت چپ کد حساب قرار دارد استفاده نمایید )

  • در صورتی که کارت حساب حسابها را بخواهید پشت سر هم داشته باشید باید ، تیک ، کارت حساب هر حساب در صفحه جدید نمایش داده شود را بر دارید.