لیست اقساط چند روز آینده

 

از منوی دریافت پرداخت ، منوی اقساط ، منوی لیست اقساط چند روز آینده را کلیک می کنید .

تنظیمات لیست چکهای چند روز آینده و تنظیمات این قسمت یکی می باشد ، و چنانچه تیک هشدار چک و اقساط را در قسمت تنظیمات بزنید ، اقساط چند روز آینده نیز مانند چک ها در شروع برنامه برای شما هشدار می دهد .