لیست بدهکاران و بستاکاران

 

از منوي حسابداري قسمت گزارشات ویژه  گزینه لیست بدهکاران و بستانکاران را كليك نماييد . این گزارش ترکیبی از لیست بدهکاران و لیست بستانکاران می باشد به این ترتیب که در این قسمت ابتدا حسابهای بدهکار و سپس حسابهای بستانکار لیست می شود و در انتها جمع با احتساب بدهکار و بستانکار محاسبه می شود.