لیست چک های برگشتی

 

از منوي دريافت و پرداخت در زیرمنوي گزارش چكها،  گزینه ليست چكهاي برگشتی  را كليك کرده .

 

 

در این قسمت ، در صورتی که تیک کلیه چکها را بزنید ، تمامی چک های برگشتی اعم از تسویه شده و نشده را نمایش می دهد .

 

 

 

این لیست شامل چک های برگشتی می باشد (چکهای برگشتی از برگشت کردن چک های دریافتنی در قسمت عملیات چک ایجاد می شود) . در صورتی که چک برگشتی را به بانک بردید و آن را صول کردید، در این قسمت ابتدا چک را به حالت فعال تبدیل کرده (Ctrl+Q) و سپس چک را در قسمت وصول چک ها ، آن را وصول نمایید ، با این عملیات چک از لیست چک های برگشتی حذف می شود .

در صورتی که چک به صورت یک جا وصول نشود و مبلغ چک به صورت مرحله ای از صاحب چک دریافت شود

، هربار که از صاحب چک مبلغی را دریافت کردید ، مبلغ دریافتی را دریافت نقدی می زنید ، هر وقت مبلغ ها دریافتی بابت چک برگشتی کامل دریافت شد ، و بخواهید چک مورد نظر از این لیست حذف گردد ، این چک را در این لیست انتخاب نموده و کلید بالایی به نام تسویه چک / برگشت چک را بزنید . با انجام این کار ، تاثیری در سندهای حسابداری نمی گذارد . فقط چک را از این لیست بر می دارد .

  •  در صورتی که به صورت اشتباه کلید تسویه را زدید  و بخواهید مجدد چک را به حالت اولیه برگردانید ، دوباره لیست چک های برگشتی را از منوی گزارشات چک در قسمت دریافت و پرداخت کلیک می کنید ، تیک کلیه چک ها را می زنید ، چک تسویه شده را انتخاب کرده و دکمه تسویه چک / برگشت چک را می زنید تا چک به حالت اولیه (تسویه نشده) برگردد.