مجموعه سوالات آزمون

 

51-مرور زمان مالیاتی نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خود، خودداری نموده اند یا اصولا طبق
مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند چگونه است ؟

 1.  یكسال – پایان سال مورد رسیدگی
 2. سه سال – سررسید پرداخت مالیات
 3. پنج سال – پایان سال مورد رسیدگی
 4. پنج سال – سررسید پرداخت مالیات


52 -مأخذ جریمه 2/5درصد موضوع ماده ) 191 ( مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را با پرداخت مالیات ابرازی تسلیم کرده اند کدام است؟ / -52 مأخذ جریمه 5

 1.  مابه التفاوت ابرازی و تشخیصی
 2.  قطعی
 3. تشخیصی
 4. مابه التفاوت ابرازی و قطعی


53 -مأمورین مالیاتی که اطلاعات مکتسبه مودیان در جریان رسیدگی خود را تمیز از امر تشخیص و نزد مراجع مالیاتی افشا نمایند براساس کدام
قانون مجازات خواهند شد ؟

 1.  قانون مدیریت خدمات کشوری
 2. قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 3. قانون مجازات اسلامی
 4. دادرسی کیفری


54 -مرجع رسیدگی به تخلف قضات شاغل و بازنشسته عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی به ترتیب کدامند ؟

 1.  دادسرای انتظامی قضات – هیات عالی انتظامی مالیاتی
 2. دادسرای انتظامی قضات – محاکم دادگستری
 3. دادسرای انتظامی قضات – دادسرای انتظامی قضات
 4. هیات عالی انتظامی مالیاتی – دادسرای انتظامی قضات


55-مرجع و مهلت شکایت از رای هیات عالی انتظامی مالیاتی کدام است ؟

 1. دیوان عدالت اداری – شش ماه
 2. شورای عالی مالیاتی- بیست روز
 3. هیات عالی انتظامی – ده روز
 4. محاکم دادگستری – یكماه


56- کدام یک از اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم نمی باشد ؟

 1.  هلال احمر
 2.   کمیته امداد امام (ره)
 3. سازمان انرژی اتمی
 4. سازمان خصوصی سازی


57 -کدام گزینه در خصوص مالیات آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی در سال 1394 صحیح می باشد ؟

 1.  مشمول مالیات بردرآمد نمی باشند .
 2. تكلیفی در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند .
 3.  مكلفند در سال 1334 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1333 مرتبط با سهام خود تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند .
 4.  درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی به حساب درآمد عمومی کشور منظور می گردد.


58 -چنانچه درآمد اظهارنامه با درآمد مورد رسیدگی در اجرای ماده 158 ق .م.م بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مؤدی مالیاتی تا چند سال از
تسهیلات و بخشودگی های قانونی محروم خواهد شد ؟

 1.  تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات قطعی
 2. تا پنج سال بعد از ابلاغ مالیات قطعی
 3. تا دو سال بعد از ابلاغ مالیات قطعی
 4. تا یک سال بعد از ابلاغ مالیات قطعی


59- شرط لازم الاجرا بودن رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب شورا و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه کدام است ؟

 1.  تایید رأی توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
 2. تأیید رأی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی
 3.  رأی دوسوم اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
 4. موارد 1 و 2


60- آن بخش از دارائیهای ثابت استهلاک پذیر که جهت بازسازی ، جایگزینی و یا توسعه و تکمیل خطوط تولید خریداری شده اند به چه نسبت،
نرخ و یا مدت مندرج در جدول استهلاک قابل استهلاک خواهند بود ؟

 1.  دو برابر
 2. برابر
 3. سه برابر
 4. دو و نیم برابر


61- نصب و راه اندازی شده باشد . در صورتیکه اقلام مزبور / 1 ( خریداری و در تاریخ 31 / -61 چنانچه ماشین آلاتی از طریق وام بانکی در اول سال) 1
به این ماشین آلات شامل :قیمت خرید 1111 ، حمل و بیمه 71 ، نصب و راه اندازی 81 و بهره وام طی سال مذکور 111 باشد . مأخذ محاسبه
استهلاک این ماشین آلات کدام خواهد بود ؟

 1. 1211
 2. 4 1111
 3. 3 1181
 4. 2 1111


62 -طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده کدام یک از موارد زیر معاف از پرداخت مالیات می شود ؟

 1.  اموال غیر منقول
 2. محصولات کشاورزی فراوری نشده
 3. فرش دستباف
 4. همه موارد


63- به موجب ماده 57 آیین نامه موضوع ماده 218 قانون م.م هرگاه مودی طبق ماده 161 قانون م.م تامین سپرده باشد ، این تامین ............

 1.  مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن سهل تر باشد، است.
 2.   مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن سهل تر باشد،نیست.
 3. مانع از دریافت جریمه موضوع ماده 131 قانون م .م می گردد.
 4. موجب تعلق


64- به موجب بند د ماده 58 آیین نامه موضوع ماده 218 قانون م .م پرونده های موضوع تبصره ماده 157 قانون م .م در صورت قطعیت مالیات در
کدام هیات قابل طرح می باشد ؟

 1.  هیات موضوع ماده 211 مكرر
 2. شورای عالی مالیاتی
 3. هیات موضوع ماده 216 قانون
 4. هیات موضوع ماده 243 قانون

 

65 -کمک های نقدی مودیان به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
و ... جهت بهداشت و درمان و بهزیستی حداکثر تا چند درصد درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی، قابل کسر از درآمد مشمول
مالیات عملکرد سال پرداخت وی خواهد بود؟

 1. 11 درصد
 2. 21 درصد
 3. 114 درصد
 4.   111 درصد


66- در صورت فوت مودی معترض به برگ تشخیص مالیات مشاغل، اوقات رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی چگونه ابلاغ می شود؟

 1. می بایست به اداره امور مالیاتی مالیات بر ارث مودی اطلاع داده شود و همراه پرونده مالیات بر ارث رسیدگی گردد
 2.  باید به احدی از وراث مودی ابلاغ گردد.
 3.  باید به همه وراث مودی ابلاغ گردد
 4.  با توجه به فوت مودی نیازی به ابلاغ حضوری و قانونی نبوده و می بایست از طریق جراید کثیر الانتشار ابلاغ گردد.


67- چنانچه به هر دلیل قانونی امکان تعیین سه نفر اعضای هیات حل اختلاف میسر نباشد، اقدام قانونی براساس قسمت اخیر بند 11 آیین دادرسی مالیاتی چیست؟

 1.  هیات با حضور حداقل دو نفر از اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی تشكیل می گردد.
 2.  پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین هیات حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود.
 3.  پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی مستقر در تهران ارجاع می شود.
 4.  با دعوت از مودی اختلافات توسط رئیس امور مالیاتی ذیربط در راستای ماده 244 قانون بررسی می گردد.


68- هرگاه مودی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید، صحیح ترین اقدام اداره امور مالیاتی ذیربط چیست ؟

 1.  عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت
 2. موضوع وصول مالیات کان لم یكن اعلام می گردد.
 3.  درصورت ممنوع الخروجی متوفی، صرفا ممنوع الخروجی رفع می گردد.
 4. عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی متوقف می شود.


69 -استهلاک دارایی های موسسه که به صورت دست دوم خریداری می شوند، چگونه است؟

 1. براساس مقررات جدول استهلاکات ماده 111 قانون م.م
 2. در ادامه مدت عمر دارایی منتقل شده و براساس مقررات جدول استهلاکات ماده 111 قانون م.م
 3.  براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخهای مقرر در جدول استهلاکات ماده 111 قانون م.م
 4. بستگی به میزان استهلاک انباشته دارایی در موسسه منتقل کننده دارد.

 

70-کدامیک از موارد زیر مشمول دستورالعمل های شماره 24468
169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نمی باشد؟

 1.  خرید و فروش حق تقدم سهام و سهم الشرکه
 2. سود سهام و سهم الشرکه
 3. سود و کارمزد بانكها و موسسات اعتباری غیر بانكی
 4. همه موارد


71- طبق مقررات مالیاتی افزایش بهای دارایی های ثابت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها درآمد مشمول مالیات ........... و طبق ماده 151 قانون مالیات های
مستقیم قابل استهلاک............

 1.  می باشد – نمی باشد
 2. نمی باشد – می باشد
 3. می باشد – می باشد
 4. نمی باشد – نمی باشد

72 -درچه مواردی پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد؟

 1.  مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام نماید
 2.  مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد.
 3.  7اختلاف موجود بین خود و اداره امورمالیاتی را به شرح ماده 238 ق.م.م رفع نماید.
 4.  هرسه گزینه صحیح است


73-کدام گزینه در خصوص مقررات ماده 247 الحاقی ق.م.م )هیأت حل اختلاف تجدید نظر ( صحیح می باشد ؟

 1.  مهلت اعتراض مؤدی ظرف 31 روز از تاریخ ابلاغ می باشد .
 2. مهلت اعتراض مأموران مالیاتی 21 روز ازتاریخ تحویل رأی هیأت بدوی به اداره امور مالیاتی می باشد.
 3.  مؤدی باید حداقل 21 % مالیات مورد قبول خود را بپردازد .
 4. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، فقط به ادعای تجدید نظر خواه رسیدگی خواهد نمود.


74- مودیان مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تا چه مدتی مکلفند دفاتر صورتحسابها و سایر مدارک تعیین شده را جهت ارائه به
مأموران مالیاتی نگهداری نمایند؟

 1.  ده سال بعد از سال مالی مربوط
 2. ده سال بعد از دوره مالیاتی مربوط
 3. پنج سال بعد از سال مالی مربوط
 4. پنج سال بعد از دوره مالیاتی مربوط


75-کدام یک از موارد زیر در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد:

 1.  جرایم تخصیصی به بانكها
 2. جرایم پرداختی به تامین اجتماعی
 3. جرایم پرداختی به بانكها
 4. همه موارد


76-کدامیک از موارد زیر درصورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و رعایت آیین نامه های مربوط از پرداخت مالیات معاف است.

 1.  فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود
 2.  صد در صد درآمدهای صادراتی بابت تمام کالاها
 3.  درآمدها و کمكهای نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمها و تشكل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند
 4.  کلیه درآمدهای صندوق عمران موقوفات کشور


77- در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود
را به فروش رسانده ، کدام گزینه در خصوص اعمال معافیت ماده 132 ق .م .م صحیح می باشد؟

 1.  شش ماه پس از تاریخ اولین فروش ، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.
 2. سه ماه پس از تاریخ اولین فروش ، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.
 3.  در مورد واحدهای تولیدی خودرو، تاریخ اولین خودروی تولید شده، مبدأ شروع معافیت خواهد بود
 4. مشمول معافیت ماده 132 ق . م .م نمی گردد.


78- در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ .... درصد خواهد بود و شرکت ها مکلفند
ظرف ......... روز از تاریخ ثبت، افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

 1.  نیم، ده
 2. نیم، سی
 3.  چهار، ده
 4.  چهار، سی


79- در مواردی که بین مودی و اداره امور مالیاتی قبل از قطعیت مالیات، در تشخیص نوع ماشین آلات و لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با
گروه صنایع مذکور در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون م .م برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود، رسیدگی و تطبیق مورد با
گروه ها و ردیف های مشروحه در جدول:

 1.  با هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
 2.  با هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سازمان امور مالیاتی می باشد.
 3. با هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی می باشد.
 4.  براساس نظر اداره امور مالیاتی بوده و مودی در صورت اعتراض می تواند در اجرای ماده 171 قانون م . م به هیات حل اختلاف مالیاتی مراجعه نماید.

80- کدام گزینه در مورد معافیت کارخانه های واقع در شعاع 121 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ )مشهد، تبریز، اهواز،
اراک،شیراز و اصفهان (که تاسیسات خود را کلاًبه شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، صحیح است؟

 1.  کارخانه انتقالی در ادامه مدت معافیت واحد قبلی امكان برخورداری از معافیت را با رعایت ضوابط اجرایی مربوط برخوردار خواهد بود.
 2.  کارخانه انتقالی)اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ( از تاریخ بهره برداری در محل جدید به مدت پنج سال امكان برخورداری از معافیت مالیاتی را در صورت رعایت مقررات و ضوابط اجرایی مربوط برخوردار می باشد.
 3.  کارخانه انتقالی)صرفاً اشخاص حقوقی( از تاریخ بهره برداری در محل جدید به مدت پنج سال امكان برخورداری از معافیت مالیاتی را در صورت رعایت مقررات و ضوابط اجرایی مربوط برخوردار می باشد.
 4.  کارخانه انتقالی )صرفاً اشخاص حقیقی( از تاریخ بهره برداری در محل جدید به مدت پنج سال امكان برخورداری از معافیت مالیاتی را در صورت رعایت مقررات و ضوابط اجرایی مربوط برخوردار می باشد.


صفحه     1      2