محافظ برنامه

 

روش کار محافظ برنامه به این صورت است که در مدت زمان معینی که کار با نرم افزار صورت میگیرد رمز عبور سیستم در برنامه ظاهر میشود

 

 

برای براشتن محافظ برنامه از منو مشخص شده رمز عبور کاربر ارشد را وارد کرده تا محافظ برنامه غیر فعال شود.