پیوست 1

(رک: بند ت-3)

نمونه‌هایی از اجزای یک صورت مالی

 • حسابهای دریافتنی، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، موجودی مواد و کالا، بدهی مزایای طرح بازنشستگی، مبلغ دفتری داراییهای نامشهود، یا بدهی بابت ”خسارات واقع شده و گزارش نشده“ در شرکتهای بیمه، شامل یادداشتهای توضیحی مربوط.
 • صورت ریز داراییهای امانی نزد دیگران شامل یادداشتهای توضیحی مربوط.
 • صورت ریز مبلغ دفتری داراییهای ثابت مشهود، شامل یادداشتهای توضیحی مربوط.
 • صورت ریز مخارج صرف شده برای اموال اجاره‌ شده، شامل یادداشتهای توضیحی.

 

پیوست2

(رک: بند ت-15):

نمونه‌هایی از گزارش حسابرس نسبت به یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی

 • مثال 1: گزارش حسابرس نسبت به یک صورت مالی تهیه شده طبق یک چارچوب با مقاصد عمومی.
 • مثال 2: گزارش حسابرس نسبت ‌به یک صورت مالی تهیه شده طبق یک چارچوب با مقاصد خاص.
 • مثال 3: گزارش حسابرس نسبت ‌به اجزای یک صورت مالی تهیه شده طبق یک چارچوب با مقاصد خاص.

 

مثال 1:

مفروضات:

 • حسابرسی ترازنامه (یک صورت مالی).
 • ترازنامه توسط هیئت‌مدیره واحد تجاری طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است.
 • حسابرس به این نتیجه رسیده است که استفاده از عبارت ”از تمام جنبه‌های بااهمیت، ... به‌نحو مطلوب نشان می‌دهد“ در اظهارنظر حسابرس مناسب است.
 

 

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

ترازنامه شرکت نمونه به تاریخ 29 اسفند ماه 1×13و یادداشتهای توضیحی 1 تا ...، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. این صورت مالی توسط هیئت‌مدیره شرکت تهیه شده است.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال صورت مالی

مسئولیت تهیه صورت مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت مالی است به‌گونه‌ای که این صورت عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت مالی مزبور، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در  صورت مالی مزبور است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه این صورت مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت مالی یاد شده، کافی و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر این مؤسسه، صورت مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت نمونه را در تاریخ
29 اسفند ماه1×13، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

[امضای حسابرس]

[تاریخ گزارش حسابرس]

[نشانی حسابرس – می‌تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]

 

مثال 2:

مفروضات:

 • حسابرسی صورت دریافتها و پرداختهای نقدی (به عنوان یک صورت مالی).
 • صورت مالی مزبور توسط هیئت‌مدیره واحد تجاری و بر مبنای حسابداری نقدی، در پاسخ به درخواست یک اعتبار دهنده درباره اطلاعات جریان نقدی، تهیه شده است.
 • حسابرس به این نتیجه رسیده است که استفاده از عبارت ”از تمام جنبه‌های بااهمیت، ... به نحو مطلوب نشان می‌دهد“ در اظهارنظر حسابرس مناسب است.
 • توزیع یا استفاده از گزارش حسابرس، محدود نشده است.
 

 

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

صورت دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت نمونه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1×13، و یادداشتهای توضیحی 1 تا ...، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. این صورت مالی توسط هیئت‌مدیره شرکت و بر مبنای حسابداری نقدی توصیف شده در یادداشت توضیحی ...  تهیه شده است.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال صورت مالی

مسئولیت تهیه صورت مالی یاد شده بر مبنای حسابداری نقدی توصیف شده در یادداشت توضیحی...، با هیئت‌مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل توجیه قابل قبول بودن مبنای یاد شده برای تهیه صورت مالی در شرایط موجود و طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت مالی است به‌گونه‌ای که این صورت عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت مالی مزبور، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت مالی مزبور است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورت مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه این صورت مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت مالی یاد شده، کافی و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر این مؤسسه، صورت مالی یاد شده، دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت نمونه را برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1×13، از تمام جنبه‌های با اهمیت، بر مبنای حسابداری نقدی توصیف شده در یادداشت توضیحی ....، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

این مؤسسه، بدون تعدیل اظهارنظر خود، توجه استفاده‌کنندگان را به یادداشت توضیحی .... صورت مالی که مبنای حسابداری را توصیف کرده است، جلب می‌کند. صورت مالی مذکور
به منظور فراهم آوردن اطلاعات برای ... تهیه شده است. بنابراین، صورت مالی مذکور ممکن است برای مقاصد دیگر، مناسب نباشد.

[امضاي حسابرس]

[تاريخ گزارش حسابرس]

[نشانی حسابرس- می‌تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]


 

مثال 3:

مفروضات:

 • حسابرسی مطالبات شرکت نمونه از ... (یک جزء از یک صورت مالی).
 • اطلاعات مالی توسط هیئت‌مدیره واحد تجاری و طبق الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط ...، تهیه شده است.
 • توزیع گزارش حسابرس، محدود شده است.

 

 

 

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

صورت ریز مطالبات شرکت نمونه از ... به تاریخ 29 اسفند ماه 1×13، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. این صورت‌ریز، توسط هیئت‌مدیره و براساس الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط ...، تهیه شده است.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال صورت ریز مطالبات

مسئولیت تهیه صورت ریز یاد شده طبق الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط ...، با هیئت‌مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت‌ریز مطالبات است به‌گونه‌ای که این صورت‌ریز عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌ریز یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌ریز مزبور، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌ریز مزبور است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌ریز ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌ریز به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه این صورت‌ریز است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت ریز مطالبات، کافی و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر این مؤسسه، اطلاعات مالی مندرج در صورت ریز مطالبات شرکت نمونه از ... به تاریخ 29 اسفند ماه 1×13، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط....، تهیه شده است.

تأکید بر مطلب خاص

این مؤسسه، بدون تعدیل اظهارنظر خود، توجه استفاده‌کنندگان را به یادداشت توضیحی ... صورت‌ریز که مبنای تهیه صورت‌ریز مطالبات را توصیف کرده است، جلب می‌نماید. صورت ریز مزبور برای استفاده شرکت نمونه به منظور ... تهیه شده است. بنابراین، این صورت‌ریز ممکن است برای مقاصد دیگر، مناسب نباشد. این گزارش صرفاً برای شرکت نمونه و ... تهیه شده است و نباید بین اشخاص دیگر توزیع شود.

[امضاي حسابرس]

[تاريخ گزارش حسابرس]

[نشاني حسابرس- می‌تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]

 

صفحه          2