پيوست

نمونه‌هایی از گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی با مقاصد خاص

مثال 1: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی تهیه شده طبق ضوابط گزارشگری یک قرارداد.

 

مثال 2: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای.

 

مثال 1: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی تهیه شده طبق ضوابط گزارشگری یک قرارداد.

مفروضات:

  • صورتهاي مالي توسط هیئت مدیره واحد تجاري طبق ضوابط گزارشگري مالي يک قرارداد (یعنی يک چارچوب با مقاصد خاص) تهيه شده است.
  • توزيع و استفاده از گزارش حسابرس، محدود شده است.
 

 

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

صورتهای مالی شرکت نمونه شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1×13 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 1 تا ...،  توسط اين مؤسسه حسابرسی شده است. صورتهاي مالي طبق ضوابط گزارشگري مالي مندرج در بخش ... قرارداد مورخ 1 اردیبهشت ماه ××13 فیمابین شرکت نمونه با بانک ...، تهيه شده است.

 

مسئوليت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالي

مسئولیت تهيه صورتهاي مالي یاد شده طبق ضوابط گزارشگري مالي بخش ... قرارداد مذکور، با هیئت مدیره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌ای که این صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

مسئوليت حسابرس

مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌ای برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. برای ارزیابی این خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي می‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، كافی و مناسب است.

 

اظهارنظر

به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق ضوابط گزارشگری مالی مندرج در بخش ... قرارداد یاد شده در بالا، تهيه شده است.

تأکید بر مطلب خاص

این موسسه بدون تعديل اظهارنظر خود، توجه استفاده‌کنندگان را به يادداشت توضیحی ... صورتهاي مالي که مبناي حسابداري را توصيف کرده است، جلب می‌کند. صورتهاي مالي شرکت نمونه با هدف رعايت ضوابط گزارشگري مالي مندرج در بخش ... قرارداد ياد شده در بالا، تهيه شده است. بنابراين، ممکن است استفاده از این صورتهاي مالي براي ساير مقاصد، مناسب نباشد. اين گزارش صرفاً براي شرکت نمونه و بانک ... (طرفين قرارداد) تهيه شده است و نبايد بین اشخاص ديگر توزيع شود يا توسط آنها مورد استفاده قرار گيرد.

[امضاي حسابرس]

[تاريخ گزارش حسابرس]

[نشاني حسابرس- می‌تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]

 

 

مثال 2: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای.

مفروضات:

•  صورت وضعیت مالی ترکیبی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توسط مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب طبق یک چارچوب با مقاصد خاص تهیه شده است.

•   توزیع و استفاده از گزارش محدود نشده است.

 

 

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

صورت وضعیت مالی ترکیبی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت نمونه به تاریخ
29 اسفند ماه 1×13، مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 1 تیر ماه 2×13 و یادداشتهای توضیحی 1 تا .... پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. صورت مالی یاد شده طبق ضوابط حسابداری تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.

مسئوليت مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب در قبال صورت مالي

مسئولیت تهيه صورت مالي یاد شده براساس ضوابط حسابداري تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت مالي است به‌گونه‌ای که این صورت عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

 

مسئوليت حسابرس

مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌ای برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و سایر اطلاعات افشا شده در صورت مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهاي تحريف بااهميت صورت مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. برای ارزیابی این خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي مرتبط با طرح، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده و ارزيابي کلیت ارائه صورت مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت مالی، كافي و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر اين موسسه، صورت مالی یاد شده، وضعیت مالی ترکیبی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت نمونه را در تاریخ 29 اسفند ماه 1×13، مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 31 تیرماه 2×13، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق ضوابط حسابداری تشریح شده در یادداشت توضیحی .... صورت مالی، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

 

تأکید بر مطلب خاص

این مؤسسه بدون تعديل اظهارنظر خود، توجه استفاده‌کنندگان را به يادداشت توضیحی ... صورتهاي مالي که مبناي حسابداري را توصيف کرده است، جلب می‌کند. این صورت مالي براي مجمع عمومی دستگاه اجرایی تهيه شده و ممکن است استفاده از آن برای سایر مقاصد، مناسب نباشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

[شکل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس باتوجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد بود.]

[امضاي حسابرس]

[تاريخ گزارش حسابرس]

[نشاني حسابرس- می‌تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]

 

صفحه     1      2