موجودی کالا در سطح ها

 

از منوی اطلاعات انبار ، منوی گزارشات موجودی انبار ، منوی موجودی کالا در سطح ها را کلیک کرده .

در این قسمت در صورتی که کد انبار را ندهید ، موجودی کالا را در کلیه انبار ها محاسبه می کند .

همچنین می توانید توسط قسمت از موجودی تا موجوی ، گزارش را برا ساس محدوده موجودی مورد نظر فیلتر نمایید .

سپس با زدن کلید تاٌیید وارد گزارش می شود .

سطح اول شامل موجودی کل گروه های کالا می باشد ، با زدن Enter وارد گزارش موجودی کالاهای تعریف شده زیر هر گروه می شوید ، همچنین با زدن Enter روی هر کالا می توانید در صورتی که برای آن کالا در سطح سوم کالایی تعریف کردید، موجودی آن ها را ببینید .